Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAM


  ЪАМ – су ичмяк цчцн ишлядилян габ. Аьыз щиссяси эен вя ачыг, отураъаьына доьру бир гядяр дар, гулпсуз олур. Енеолит дюврцндян мялум олан Ъ.-ын ян гядим нювляри эилдян, сонралар шцшядян щазырланырды. Мисдян дя дцзялдилирди.


  Щясянли
  абидясиндян ашкар едилмиш гызыл ъам (е.я. 10–8
  ясрляр).

  Сятщи чох вахт зяриф нахышларла бязядилирди. Щяля гядимдян Гафгаз, Йахын Шярг, Орта Асийа халгларынын мяишятиндя йайылмышды. Азярб.- да археоложи газынтылар нятиъясиндя Енеолитдян башламыш мцхтялиф дюврляря аид Ъ. нцмуняляри тапылмышдыр. Щясянли абидясиндян ашкар едилмиш (е.я. 10–8 ясрляря аид) гызыл Ъ. (щцнд. 21 см, аьзынын диаметри 16 см, аьырлыьы 950 г) цзяриндяки рясмляри иля гиймятли сянят нцмуняси кими дцнйа алимляринин мараьына сябяб олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAM


  ЪАМ – су ичмяк цчцн ишлядилян габ. Аьыз щиссяси эен вя ачыг, отураъаьына доьру бир гядяр дар, гулпсуз олур. Енеолит дюврцндян мялум олан Ъ.-ын ян гядим нювляри эилдян, сонралар шцшядян щазырланырды. Мисдян дя дцзялдилирди.


  Щясянли
  абидясиндян ашкар едилмиш гызыл ъам (е.я. 10–8
  ясрляр).

  Сятщи чох вахт зяриф нахышларла бязядилирди. Щяля гядимдян Гафгаз, Йахын Шярг, Орта Асийа халгларынын мяишятиндя йайылмышды. Азярб.- да археоложи газынтылар нятиъясиндя Енеолитдян башламыш мцхтялиф дюврляря аид Ъ. нцмуняляри тапылмышдыр. Щясянли абидясиндян ашкар едилмиш (е.я. 10–8 ясрляря аид) гызыл Ъ. (щцнд. 21 см, аьзынын диаметри 16 см, аьырлыьы 950 г) цзяриндяки рясмляри иля гиймятли сянят нцмуняси кими дцнйа алимляринин мараьына сябяб олмушдур.

  CAM


  ЪАМ – су ичмяк цчцн ишлядилян габ. Аьыз щиссяси эен вя ачыг, отураъаьына доьру бир гядяр дар, гулпсуз олур. Енеолит дюврцндян мялум олан Ъ.-ын ян гядим нювляри эилдян, сонралар шцшядян щазырланырды. Мисдян дя дцзялдилирди.


  Щясянли
  абидясиндян ашкар едилмиш гызыл ъам (е.я. 10–8
  ясрляр).

  Сятщи чох вахт зяриф нахышларла бязядилирди. Щяля гядимдян Гафгаз, Йахын Шярг, Орта Асийа халгларынын мяишятиндя йайылмышды. Азярб.- да археоложи газынтылар нятиъясиндя Енеолитдян башламыш мцхтялиф дюврляря аид Ъ. нцмуняляри тапылмышдыр. Щясянли абидясиндян ашкар едилмиш (е.я. 10–8 ясрляря аид) гызыл Ъ. (щцнд. 21 см, аьзынын диаметри 16 см, аьырлыьы 950 г) цзяриндяки рясмляри иля гиймятли сянят нцмуняси кими дцнйа алимляринин мараьына сябяб олмушдур.