Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAMALZADƏ


  ЪАМАЛЗАДƏ    Сейид Мящяммядяли (13.1.1892, Исфащан – 8.11. 1997, Ъеневря) – Иран йазычысы. Франсада охумушдур. Мцасир фарс ядябиййатында новелла жанрынын ясасыны гоймушдур. İran cəmiyyətindəki qaydaları və idarə üsulunu tənqid edən “Бири варды, бири йохду” (1921), “Щцсейняли ями” (1942), “Аъы вя ширин” (1955) сатирик щекайя топлуларынın; “Дялихана” (1942), “Мящшяр сящрасы” (1944) повестляринин, щямчинин “Астары иля цзц бир” (1955) автобиографик повестин мцяллифидир. Pyeslər, Иран мядяниййяти тарихиня даир мягаляляр yazmışdır. “Халг дили вя идиомлар лцьяти” тяртиб етмишдир (1962). Бязи щекайяляри Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAMALZADƏ


  ЪАМАЛЗАДƏ    Сейид Мящяммядяли (13.1.1892, Исфащан – 8.11. 1997, Ъеневря) – Иран йазычысы. Франсада охумушдур. Мцасир фарс ядябиййатында новелла жанрынын ясасыны гоймушдур. İran cəmiyyətindəki qaydaları və idarə üsulunu tənqid edən “Бири варды, бири йохду” (1921), “Щцсейняли ями” (1942), “Аъы вя ширин” (1955) сатирик щекайя топлуларынın; “Дялихана” (1942), “Мящшяр сящрасы” (1944) повестляринин, щямчинин “Астары иля цзц бир” (1955) автобиографик повестин мцяллифидир. Pyeslər, Иран мядяниййяти тарихиня даир мягаляляр yazmışdır. “Халг дили вя идиомлар лцьяти” тяртиб етмишдир (1962). Бязи щекайяляри Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.

   

  CAMALZADƏ


  ЪАМАЛЗАДƏ    Сейид Мящяммядяли (13.1.1892, Исфащан – 8.11. 1997, Ъеневря) – Иран йазычысы. Франсада охумушдур. Мцасир фарс ядябиййатында новелла жанрынын ясасыны гоймушдур. İran cəmiyyətindəki qaydaları və idarə üsulunu tənqid edən “Бири варды, бири йохду” (1921), “Щцсейняли ями” (1942), “Аъы вя ширин” (1955) сатирик щекайя топлуларынın; “Дялихана” (1942), “Мящшяр сящрасы” (1944) повестляринин, щямчинин “Астары иля цзц бир” (1955) автобиографик повестин мцяллифидир. Pyeslər, Иран мядяниййяти тарихиня даир мягаляляр yazmışdır. “Халг дили вя идиомлар лцьяти” тяртиб етмишдир (1962). Бязи щекайяляри Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.