Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AYAKS"

  АЙÁКС” – Нидерландын футбол клубу, дцнйанын ян эцълц командаларындан бири. Ясасы 1900 илдя Амстердамда гойулмушдур. Ойунларыны 50 миндян артыг тамашачы тутан “Амстердам  Арена” стадионунда кечирир. 29 дяфя Нидерланд чемпиону (1918–2004) вя 15 дяфя Нидерланд кубокунун сащиби (1917–2002 олмушдур. Бир сыра бейнялхалг турнирин – Чемпионлар кубоку (1971–73), Чемпионлар лигасы (1995), Кубоклар кубоку (1987), УЕФА кубоку (1992) вя Гитялярарасы кубок (1972, 1995) йарышларынын галибидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AYAKS"

  АЙÁКС” – Нидерландын футбол клубу, дцнйанын ян эцълц командаларындан бири. Ясасы 1900 илдя Амстердамда гойулмушдур. Ойунларыны 50 миндян артыг тамашачы тутан “Амстердам  Арена” стадионунда кечирир. 29 дяфя Нидерланд чемпиону (1918–2004) вя 15 дяфя Нидерланд кубокунун сащиби (1917–2002 олмушдур. Бир сыра бейнялхалг турнирин – Чемпионлар кубоку (1971–73), Чемпионлар лигасы (1995), Кубоклар кубоку (1987), УЕФА кубоку (1992) вя Гитялярарасы кубок (1972, 1995) йарышларынын галибидир.

  "AYAKS"

  АЙÁКС” – Нидерландын футбол клубу, дцнйанын ян эцълц командаларындан бири. Ясасы 1900 илдя Амстердамда гойулмушдур. Ойунларыны 50 миндян артыг тамашачы тутан “Амстердам  Арена” стадионунда кечирир. 29 дяфя Нидерланд чемпиону (1918–2004) вя 15 дяфя Нидерланд кубокунун сащиби (1917–2002 олмушдур. Бир сыра бейнялхалг турнирин – Чемпионлар кубоку (1971–73), Чемпионлар лигасы (1995), Кубоклар кубоку (1987), УЕФА кубоку (1992) вя Гитялярарасы кубок (1972, 1995) йарышларынын галибидир.