Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYAQUZ

  АЙАГÚЗ  –  Газах.  Респ.-нда  чай.  Уз. 492 км, щювзясинин сащ. 15,7 мин км2. Тарбагатай силсилясинин шм. йамаъларындан башланан Бюйцк А. вя Кичик А. чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Эурсулу дюврцндя Балхаш эюлцня тюкцлцр. Йай айларында суйу ашаьы ахынында азалыр вя шорлашыр. Ортаиллик су сярфи Айагуз ш. йахынлыьында 8,9 м3/сан тяшкил едир. Сувармада истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYAQUZ

  АЙАГÚЗ  –  Газах.  Респ.-нда  чай.  Уз. 492 км, щювзясинин сащ. 15,7 мин км2. Тарбагатай силсилясинин шм. йамаъларындан башланан Бюйцк А. вя Кичик А. чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Эурсулу дюврцндя Балхаш эюлцня тюкцлцр. Йай айларында суйу ашаьы ахынында азалыр вя шорлашыр. Ортаиллик су сярфи Айагуз ш. йахынлыьында 8,9 м3/сан тяшкил едир. Сувармада истифадя олунур.

  AYAQUZ

  АЙАГÚЗ  –  Газах.  Респ.-нда  чай.  Уз. 492 км, щювзясинин сащ. 15,7 мин км2. Тарбагатай силсилясинин шм. йамаъларындан башланан Бюйцк А. вя Кичик А. чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Эурсулу дюврцндя Балхаш эюлцня тюкцлцр. Йай айларында суйу ашаьы ахынында азалыр вя шорлашыр. Ортаиллик су сярфи Айагуз ш. йахынлыьында 8,9 м3/сан тяшкил едир. Сувармада истифадя олунур.