Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYASOFİYA, Müqəddəs Sofiya məbədi

  АЙАСÓФИЙА, Мцгяддяс Софийа мябяди  –  Истанбулда  Бизанс  дюврцня аид эюркямли мемарлыг абидяси.  Император Йустинианын дюврцндя Константинополда Траллы Анфими вя Милетли Исидор тяряфиндян тикилмишдир (532–537). Тцркляр шящяри фятщ етдикдян (1453) сонра ЫЫ Султан Мещмяд Фатещ гялябянин рямзи кими килсяни ъамейя чевиряряк А. адландырмышдыр. Цчнефли эцнбязли базиликадан ибарят олан А.-нын уз.  77  м-дир.  Паруслар цзяриндя гурулмуш, щцндцрлцйц 55,60 м, диаметри 31,36 м олан эцнбяз мцряккяб йарымэцнбязляр системинин кюмяйиля бинанын базиликалы щиссясиня бирляшдирилмишдир. Бу, А.-нын дахилиня мющтяшямлик вя ащянэдарлыг верир. Йарымэцнбязлярин вя парусларын ритмик “учушу”,  эцнбязин  отураъаьында  ачылмыш 40 пянъярядян сцзцлян ишыг нящянэ эцнбязин сямада сярбяст пярваз етмяси еффектини йарадыр. А.-нын монументал хариъи эюрцнцшц дяйишдирилмиш,  ялавя тикилилярля (минаряляр вя с.) зянэинляшдирилмишдир. А. 1935 илдян музейдир; 10 феврал 1991 илдян гисмян ъаме кими дя фяалиййят эюстярир.

   Айасофийа мябяди. Истанбул.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYASOFİYA, Müqəddəs Sofiya məbədi

  АЙАСÓФИЙА, Мцгяддяс Софийа мябяди  –  Истанбулда  Бизанс  дюврцня аид эюркямли мемарлыг абидяси.  Император Йустинианын дюврцндя Константинополда Траллы Анфими вя Милетли Исидор тяряфиндян тикилмишдир (532–537). Тцркляр шящяри фятщ етдикдян (1453) сонра ЫЫ Султан Мещмяд Фатещ гялябянин рямзи кими килсяни ъамейя чевиряряк А. адландырмышдыр. Цчнефли эцнбязли базиликадан ибарят олан А.-нын уз.  77  м-дир.  Паруслар цзяриндя гурулмуш, щцндцрлцйц 55,60 м, диаметри 31,36 м олан эцнбяз мцряккяб йарымэцнбязляр системинин кюмяйиля бинанын базиликалы щиссясиня бирляшдирилмишдир. Бу, А.-нын дахилиня мющтяшямлик вя ащянэдарлыг верир. Йарымэцнбязлярин вя парусларын ритмик “учушу”,  эцнбязин  отураъаьында  ачылмыш 40 пянъярядян сцзцлян ишыг нящянэ эцнбязин сямада сярбяст пярваз етмяси еффектини йарадыр. А.-нын монументал хариъи эюрцнцшц дяйишдирилмиш,  ялавя тикилилярля (минаряляр вя с.) зянэинляшдирилмишдир. А. 1935 илдян музейдир; 10 феврал 1991 илдян гисмян ъаме кими дя фяалиййят эюстярир.

   Айасофийа мябяди. Истанбул.

   

  AYASOFİYA, Müqəddəs Sofiya məbədi

  АЙАСÓФИЙА, Мцгяддяс Софийа мябяди  –  Истанбулда  Бизанс  дюврцня аид эюркямли мемарлыг абидяси.  Император Йустинианын дюврцндя Константинополда Траллы Анфими вя Милетли Исидор тяряфиндян тикилмишдир (532–537). Тцркляр шящяри фятщ етдикдян (1453) сонра ЫЫ Султан Мещмяд Фатещ гялябянин рямзи кими килсяни ъамейя чевиряряк А. адландырмышдыр. Цчнефли эцнбязли базиликадан ибарят олан А.-нын уз.  77  м-дир.  Паруслар цзяриндя гурулмуш, щцндцрлцйц 55,60 м, диаметри 31,36 м олан эцнбяз мцряккяб йарымэцнбязляр системинин кюмяйиля бинанын базиликалы щиссясиня бирляшдирилмишдир. Бу, А.-нын дахилиня мющтяшямлик вя ащянэдарлыг верир. Йарымэцнбязлярин вя парусларын ритмик “учушу”,  эцнбязин  отураъаьында  ачылмыш 40 пянъярядян сцзцлян ишыг нящянэ эцнбязин сямада сярбяст пярваз етмяси еффектини йарадыр. А.-нын монументал хариъи эюрцнцшц дяйишдирилмиш,  ялавя тикилилярля (минаряляр вя с.) зянэинляшдирилмишдир. А. 1935 илдян музейдир; 10 феврал 1991 илдян гисмян ъаме кими дя фяалиййят эюстярир.

   Айасофийа мябяди. Истанбул.