Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYO Pyer 

  БАЙÓ (Баиллот) Пйер (1.10.1771, Парис ятрафы, Пасси – 15.9.1842, Парис) – франсыз скрипкачысы, бястякар, педагог. 1791 илдян “Фейдо” (Парис) театрында биринъи скрипкачы олмушдур. 1795 илдян Парис консерваторийасынын проф.-у; Ф.А. Щабенек, Ш. Берио онун тялябяляри олмушлар. 1802 илдян гастрол сяфярляриня чыхмыш, 1805–08 иллярдя С.-Петербургда сарай солисти ишлямишдир. 1814 илдя Парисдя ачыг квартет мусигиси (о ъцмлядян Вйана классикляринин) эеъялярини тяшкил етмишдир. 1821–32 иллярдя Парис Опера Театры оркестринин, 1827 илдян щямчинин сарай капелласынын солисти олмушдур. Скрипка цчцн 9 консерт, 2 скрипка иля оркестр цчцн Консерт симфонийасы, 3 симли квартет, 2 скрипка иля бас цчцн 15 трио, скрипка цчцн вариасийа силсиляляри йаратмышдыр. “Скрипка методу”нун (“Мéтщоде ду виолон”, 1802, П. Роде вя Р. Крейтсер иля бирэя), мусиги щаггында мягаля вя очерклярин мцяллифидир. Онун “Скрипка сяняти” (Л’арт ду виолон”, 1834) ясяри тядрис-методика вясаити кими юз дяйярини сахламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYO Pyer 

  БАЙÓ (Баиллот) Пйер (1.10.1771, Парис ятрафы, Пасси – 15.9.1842, Парис) – франсыз скрипкачысы, бястякар, педагог. 1791 илдян “Фейдо” (Парис) театрында биринъи скрипкачы олмушдур. 1795 илдян Парис консерваторийасынын проф.-у; Ф.А. Щабенек, Ш. Берио онун тялябяляри олмушлар. 1802 илдян гастрол сяфярляриня чыхмыш, 1805–08 иллярдя С.-Петербургда сарай солисти ишлямишдир. 1814 илдя Парисдя ачыг квартет мусигиси (о ъцмлядян Вйана классикляринин) эеъялярини тяшкил етмишдир. 1821–32 иллярдя Парис Опера Театры оркестринин, 1827 илдян щямчинин сарай капелласынын солисти олмушдур. Скрипка цчцн 9 консерт, 2 скрипка иля оркестр цчцн Консерт симфонийасы, 3 симли квартет, 2 скрипка иля бас цчцн 15 трио, скрипка цчцн вариасийа силсиляляри йаратмышдыр. “Скрипка методу”нун (“Мéтщоде ду виолон”, 1802, П. Роде вя Р. Крейтсер иля бирэя), мусиги щаггында мягаля вя очерклярин мцяллифидир. Онун “Скрипка сяняти” (Л’арт ду виолон”, 1834) ясяри тядрис-методика вясаити кими юз дяйярини сахламышдыр.

  BAYO Pyer 

  БАЙÓ (Баиллот) Пйер (1.10.1771, Парис ятрафы, Пасси – 15.9.1842, Парис) – франсыз скрипкачысы, бястякар, педагог. 1791 илдян “Фейдо” (Парис) театрында биринъи скрипкачы олмушдур. 1795 илдян Парис консерваторийасынын проф.-у; Ф.А. Щабенек, Ш. Берио онун тялябяляри олмушлар. 1802 илдян гастрол сяфярляриня чыхмыш, 1805–08 иллярдя С.-Петербургда сарай солисти ишлямишдир. 1814 илдя Парисдя ачыг квартет мусигиси (о ъцмлядян Вйана классикляринин) эеъялярини тяшкил етмишдир. 1821–32 иллярдя Парис Опера Театры оркестринин, 1827 илдян щямчинин сарай капелласынын солисти олмушдур. Скрипка цчцн 9 консерт, 2 скрипка иля оркестр цчцн Консерт симфонийасы, 3 симли квартет, 2 скрипка иля бас цчцн 15 трио, скрипка цчцн вариасийа силсиляляри йаратмышдыр. “Скрипка методу”нун (“Мéтщоде ду виолон”, 1802, П. Роде вя Р. Крейтсер иля бирэя), мусиги щаггында мягаля вя очерклярин мцяллифидир. Онун “Скрипка сяняти” (Л’арт ду виолон”, 1834) ясяри тядрис-методика вясаити кими юз дяйярини сахламышдыр.