Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYOVAR

  БАЙОВÁР, Seчura (Sechura) – Peruda, Pyura яyalяtindя fosforit yataьы. Seчura sяhrasыnыn mяrkяzi hissяsindя, Sakit okean sahili yaxыnlыьыndadыr; Cя- nubi Amerikada яn iri yataqdыr. Fosforitlяrin цmumi ehtiyatы 816 mln. t, tяsdiq olunmuш ehtiyatы 262 mln. t, тяркибиндяки P2O5 -in miqdarы 12–30,5 %-dir. Yataq 1958 ildя kяшf olunmuшdur; aчыq цsulla istismara yararlыдыр. Fosforitlяr Miosen yaшlы dяniz чюkmя sцхurlarы ilя яlaqяdardыr. 12 m dяrinlikdя yatan vя цmumi qalыnlыьы tяqr. 40 m olan mяhsuldar horizontun kяsiliшindя 0,3–2 m qalыnlыьa malik bir neчя dяnяvяr fosforit layы aшkar edilmiшdir. Baш filizли яразинин sah. tяqr. 48 km2-dir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYOVAR

  БАЙОВÁР, Seчura (Sechura) – Peruda, Pyura яyalяtindя fosforit yataьы. Seчura sяhrasыnыn mяrkяzi hissяsindя, Sakit okean sahili yaxыnlыьыndadыr; Cя- nubi Amerikada яn iri yataqdыr. Fosforitlяrin цmumi ehtiyatы 816 mln. t, tяsdiq olunmuш ehtiyatы 262 mln. t, тяркибиндяки P2O5 -in miqdarы 12–30,5 %-dir. Yataq 1958 ildя kяшf olunmuшdur; aчыq цsulla istismara yararlыдыр. Fosforitlяr Miosen yaшlы dяniz чюkmя sцхurlarы ilя яlaqяdardыr. 12 m dяrinlikdя yatan vя цmumi qalыnlыьы tяqr. 40 m olan mяhsuldar horizontun kяsiliшindя 0,3–2 m qalыnlыьa malik bir neчя dяnяvяr fosforit layы aшkar edilmiшdir. Baш filizли яразинин sah. tяqr. 48 km2-dir.

  BAYOVAR

  БАЙОВÁР, Seчura (Sechura) – Peruda, Pyura яyalяtindя fosforit yataьы. Seчura sяhrasыnыn mяrkяzi hissяsindя, Sakit okean sahili yaxыnlыьыndadыr; Cя- nubi Amerikada яn iri yataqdыr. Fosforitlяrin цmumi ehtiyatы 816 mln. t, tяsdiq olunmuш ehtiyatы 262 mln. t, тяркибиндяки P2O5 -in miqdarы 12–30,5 %-dir. Yataq 1958 ildя kяшf olunmuшdur; aчыq цsulla istismara yararlыдыр. Fosforitlяr Miosen yaшlы dяniz чюkmя sцхurlarы ilя яlaqяdardыr. 12 m dяrinlikdя yatan vя цmumi qalыnlыьы tяqr. 40 m olan mяhsuldar horizontun kяsiliшindя 0,3–2 m qalыnlыьa malik bir neчя dяnяvяr fosforit layы aшkar edilmiшdir. Baш filizли яразинин sah. tяqr. 48 km2-dir.