Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYPAS

  BAYPÁS (инэ. бйпасс – доланма, дюврялямя) – бору кямярляринин ясас щиссясиня паралел гурашдырылан дюврялямя хятти; гапайыъы вя йа тянзимляйиъи бору кямяри арматурлары, йахуд ъищазлары (мяс., газ вя йа су сайьаъы) иля тяъщиз олунур. Ясас няглетмя борусунун цзяриндя йерляшян арматур вя ъищазлар насаз олдугда вя техноложи просеси сахламадан онлары тяъили дяйишмяк тяляб едилдикдя, ясас боруйа паралел кечид йолу – Б. гурашдырылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYPAS

  BAYPÁS (инэ. бйпасс – доланма, дюврялямя) – бору кямярляринин ясас щиссясиня паралел гурашдырылан дюврялямя хятти; гапайыъы вя йа тянзимляйиъи бору кямяри арматурлары, йахуд ъищазлары (мяс., газ вя йа су сайьаъы) иля тяъщиз олунур. Ясас няглетмя борусунун цзяриндя йерляшян арматур вя ъищазлар насаз олдугда вя техноложи просеси сахламадан онлары тяъили дяйишмяк тяляб едилдикдя, ясас боруйа паралел кечид йолу – Б. гурашдырылыр.

  BAYPAS

  BAYPÁS (инэ. бйпасс – доланма, дюврялямя) – бору кямярляринин ясас щиссясиня паралел гурашдырылан дюврялямя хятти; гапайыъы вя йа тянзимляйиъи бору кямяри арматурлары, йахуд ъищазлары (мяс., газ вя йа су сайьаъы) иля тяъщиз олунур. Ясас няглетмя борусунун цзяриндя йерляшян арматур вя ъищазлар насаз олдугда вя техноложи просеси сахламадан онлары тяъили дяйишмяк тяляб едилдикдя, ясас боруйа паралел кечид йолу – Б. гурашдырылыр.