Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAQDAROVİÇ Fehim

  БАЙРАГДАРОВИЧ Фещим (1889, Сарайево – 1970, Сарайево) – Боснийа тцркологу. Вйана Ун-тиндя славйан, тцрк, фарс, яряб дилляри цзря тящсил алмышдыр. Бир мцддят лисейлярдя дярс демиш, Белград Ун-тинин проф.-у (1930) олмушдур. Щямин ун-тдя Шярг дилляри кафедрасыны йаратмышдыр. Тцрк, яряб, фарс дилляри, ядябиййаты вя тарихиня даир 250-йя гядяр ясяри (“Нясряддин хоъа проблеми”, 1934; “Шяргин Эютейя тясири”, 1939; “Мясищинин бащариййяси”, 1955; “Тцрк грамматикасынын ясаслары”, 1962 вя с.) вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAQDAROVİÇ Fehim

  БАЙРАГДАРОВИЧ Фещим (1889, Сарайево – 1970, Сарайево) – Боснийа тцркологу. Вйана Ун-тиндя славйан, тцрк, фарс, яряб дилляри цзря тящсил алмышдыр. Бир мцддят лисейлярдя дярс демиш, Белград Ун-тинин проф.-у (1930) олмушдур. Щямин ун-тдя Шярг дилляри кафедрасыны йаратмышдыр. Тцрк, яряб, фарс дилляри, ядябиййаты вя тарихиня даир 250-йя гядяр ясяри (“Нясряддин хоъа проблеми”, 1934; “Шяргин Эютейя тясири”, 1939; “Мясищинин бащариййяси”, 1955; “Тцрк грамматикасынын ясаслары”, 1962 вя с.) вар.

  BAYRAQDAROVİÇ Fehim

  БАЙРАГДАРОВИЧ Фещим (1889, Сарайево – 1970, Сарайево) – Боснийа тцркологу. Вйана Ун-тиндя славйан, тцрк, фарс, яряб дилляри цзря тящсил алмышдыр. Бир мцддят лисейлярдя дярс демиш, Белград Ун-тинин проф.-у (1930) олмушдур. Щямин ун-тдя Шярг дилляри кафедрасыны йаратмышдыр. Тцрк, яряб, фарс дилляри, ядябиййаты вя тарихиня даир 250-йя гядяр ясяри (“Нясряддин хоъа проблеми”, 1934; “Шяргин Эютейя тясири”, 1939; “Мясищинин бащариййяси”, 1955; “Тцрк грамматикасынын ясаслары”, 1962 вя с.) вар.