Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAM XAN

  БАЙРАМ ХАН (? – 1561) – Бюйцк Моьоллар дювлятинин сийаси вя щярби хадими, тцркман бяйи. Бащарлылар тайфасындан иди. 16 йашындан Щцмайунун сяркярдяси олмушдур. 1554 илдя Щцмайун тяряфиндян вариси Якбярин ляляси тяйин едилмишдир. Якбяр тахта чыхдыгдан сонра 1560 илядяк онун наиби олмушдур. Щакимиййяти яля кечирмяйя чалышан Щемунун ордусуну 1556 илдя Панипат йахынлыьындакы дюйцшдя дармадаьын етмиш, моьолларын щакимиййятини мющкямляндирмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAM XAN

  БАЙРАМ ХАН (? – 1561) – Бюйцк Моьоллар дювлятинин сийаси вя щярби хадими, тцркман бяйи. Бащарлылар тайфасындан иди. 16 йашындан Щцмайунун сяркярдяси олмушдур. 1554 илдя Щцмайун тяряфиндян вариси Якбярин ляляси тяйин едилмишдир. Якбяр тахта чыхдыгдан сонра 1560 илядяк онун наиби олмушдур. Щакимиййяти яля кечирмяйя чалышан Щемунун ордусуну 1556 илдя Панипат йахынлыьындакы дюйцшдя дармадаьын етмиш, моьолларын щакимиййятини мющкямляндирмишдир.

  BAYRAM XAN

  БАЙРАМ ХАН (? – 1561) – Бюйцк Моьоллар дювлятинин сийаси вя щярби хадими, тцркман бяйи. Бащарлылар тайфасындан иди. 16 йашындан Щцмайунун сяркярдяси олмушдур. 1554 илдя Щцмайун тяряфиндян вариси Якбярин ляляси тяйин едилмишдир. Якбяр тахта чыхдыгдан сонра 1560 илядяк онун наиби олмушдур. Щакимиййяти яля кечирмяйя чалышан Щемунун ордусуну 1556 илдя Панипат йахынлыьындакы дюйцшдя дармадаьын етмиш, моьолларын щакимиййятини мющкямляндирмишдир.