Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAM XOCA

  БАЙРАМ ХОЪА (? – 1380) – Гарагойунлу сцлалясинин баниси, Султан Цвейсин Баьдаддакы ямири. Бащарлы тайфасындан иди. Цвейсин юлцмцндян сонра Ъялаириляр дювлятиндя кяскинляшян зиддиййятлярдян истифадя едян Б.Х. гарагойунлулары юз ятрафында бирляшдирмиш, Мосулу вя Иранын гярбиндяки бязи мцщцм галалары яля кечирмишди (1374). 1378–80 иллярдя гарагойунлу тайфа иттифагынын щюкмдары олмуш, тайфа иттифагынын мцстягиллийини мющкямляндирмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAM XOCA

  БАЙРАМ ХОЪА (? – 1380) – Гарагойунлу сцлалясинин баниси, Султан Цвейсин Баьдаддакы ямири. Бащарлы тайфасындан иди. Цвейсин юлцмцндян сонра Ъялаириляр дювлятиндя кяскинляшян зиддиййятлярдян истифадя едян Б.Х. гарагойунлулары юз ятрафында бирляшдирмиш, Мосулу вя Иранын гярбиндяки бязи мцщцм галалары яля кечирмишди (1374). 1378–80 иллярдя гарагойунлу тайфа иттифагынын щюкмдары олмуш, тайфа иттифагынын мцстягиллийини мющкямляндирмишдир.

  BAYRAM XOCA

  БАЙРАМ ХОЪА (? – 1380) – Гарагойунлу сцлалясинин баниси, Султан Цвейсин Баьдаддакы ямири. Бащарлы тайфасындан иди. Цвейсин юлцмцндян сонра Ъялаириляр дювлятиндя кяскинляшян зиддиййятлярдян истифадя едян Б.Х. гарагойунлулары юз ятрафында бирляшдирмиш, Мосулу вя Иранын гярбиндяки бязи мцщцм галалары яля кечирмишди (1374). 1378–80 иллярдя гарагойунлу тайфа иттифагынын щюкмдары олмуш, тайфа иттифагынын мцстягиллийини мющкямляндирмишдир.