Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYAZQALA

  АЙÁЗГАЛА –  Гарагалпагстанда (Юзб. Респ.) е.я. 4 ясря – ерамызын 7 ясриня аид археоложи абидяляр комплекси. Ы А. (е.я. 4 яср – ерамызын 2–3 ясрляри) галасыьынаъагдан, ЫЫЫ А. (ейни дювря аид) гала  вя  ондан  ъ.-ш.-дя  йерляшян  йашайыш мяскяниндян,  ЫЫ  А.  (4–7  ясрляр)  гала, щямчинин онунла баьлы олан вя комплексин шм.-г. щиссясиндяки сарай вя шящяр йериндян ибарятдир. 1937 илдя А.И.Тереножкин тяряфиндян ашкар олунмуш вя юйрянилмишдир. 1938–39 иллярдя ЫЫЫ А.-да С.П. Толстов газынтылар апармышдыр. 1964–65 иллярдя Й.Й.Неразик кянд маликанялярини тядгиг етмишдир. 1971, 1985–91 иллярдя ЫЫ А.-нын гала вя сарайында (Й.П.Манылов, Й.Й.Неразик), 1985 илдя ися ЫЫЫ А.-да (С.Б.Болелов) археоложи газынтылар апарылмышдыр. ЫЫЫ А.-да сонралар галанын юзяйини (тягр. е.я. 1 яср) тяшкил едян хачшякилли планда тикилмиш мющкямляндирилмиш монументал бина (е.я. 4–2 ясрляр) тапылмышдыр. 4–5 ясрлярдя салынмыш шящярин мяркязи ЫЫ А. вя онун ятяйиндя йерляшян сарай олмушдур. Сарайда 40-дан чох ибадят вя йашайыш отаглары, о ъцмлядян сцтунлу гябул заллары, дивар рясмляринин фрагментляри, мющтяшям керамика комплекси, Харязмшащларын сиккяляри ашкар олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYAZQALA

  АЙÁЗГАЛА –  Гарагалпагстанда (Юзб. Респ.) е.я. 4 ясря – ерамызын 7 ясриня аид археоложи абидяляр комплекси. Ы А. (е.я. 4 яср – ерамызын 2–3 ясрляри) галасыьынаъагдан, ЫЫЫ А. (ейни дювря аид) гала  вя  ондан  ъ.-ш.-дя  йерляшян  йашайыш мяскяниндян,  ЫЫ  А.  (4–7  ясрляр)  гала, щямчинин онунла баьлы олан вя комплексин шм.-г. щиссясиндяки сарай вя шящяр йериндян ибарятдир. 1937 илдя А.И.Тереножкин тяряфиндян ашкар олунмуш вя юйрянилмишдир. 1938–39 иллярдя ЫЫЫ А.-да С.П. Толстов газынтылар апармышдыр. 1964–65 иллярдя Й.Й.Неразик кянд маликанялярини тядгиг етмишдир. 1971, 1985–91 иллярдя ЫЫ А.-нын гала вя сарайында (Й.П.Манылов, Й.Й.Неразик), 1985 илдя ися ЫЫЫ А.-да (С.Б.Болелов) археоложи газынтылар апарылмышдыр. ЫЫЫ А.-да сонралар галанын юзяйини (тягр. е.я. 1 яср) тяшкил едян хачшякилли планда тикилмиш мющкямляндирилмиш монументал бина (е.я. 4–2 ясрляр) тапылмышдыр. 4–5 ясрлярдя салынмыш шящярин мяркязи ЫЫ А. вя онун ятяйиндя йерляшян сарай олмушдур. Сарайда 40-дан чох ибадят вя йашайыш отаглары, о ъцмлядян сцтунлу гябул заллары, дивар рясмляринин фрагментляри, мющтяшям керамика комплекси, Харязмшащларын сиккяляри ашкар олунмушдур.

  AYAZQALA

  АЙÁЗГАЛА –  Гарагалпагстанда (Юзб. Респ.) е.я. 4 ясря – ерамызын 7 ясриня аид археоложи абидяляр комплекси. Ы А. (е.я. 4 яср – ерамызын 2–3 ясрляри) галасыьынаъагдан, ЫЫЫ А. (ейни дювря аид) гала  вя  ондан  ъ.-ш.-дя  йерляшян  йашайыш мяскяниндян,  ЫЫ  А.  (4–7  ясрляр)  гала, щямчинин онунла баьлы олан вя комплексин шм.-г. щиссясиндяки сарай вя шящяр йериндян ибарятдир. 1937 илдя А.И.Тереножкин тяряфиндян ашкар олунмуш вя юйрянилмишдир. 1938–39 иллярдя ЫЫЫ А.-да С.П. Толстов газынтылар апармышдыр. 1964–65 иллярдя Й.Й.Неразик кянд маликанялярини тядгиг етмишдир. 1971, 1985–91 иллярдя ЫЫ А.-нын гала вя сарайында (Й.П.Манылов, Й.Й.Неразик), 1985 илдя ися ЫЫЫ А.-да (С.Б.Болелов) археоложи газынтылар апарылмышдыр. ЫЫЫ А.-да сонралар галанын юзяйини (тягр. е.я. 1 яср) тяшкил едян хачшякилли планда тикилмиш мющкямляндирилмиш монументал бина (е.я. 4–2 ясрляр) тапылмышдыр. 4–5 ясрлярдя салынмыш шящярин мяркязи ЫЫ А. вя онун ятяйиндя йерляшян сарай олмушдур. Сарайда 40-дан чох ибадят вя йашайыш отаглары, о ъцмлядян сцтунлу гябул заллары, дивар рясмляринин фрагментляри, мющтяшям керамика комплекси, Харязмшащларын сиккяляри ашкар олунмушдур.