Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYDAMANİU

  АЙДАМАНИУ – индики Азярб. Респ.-нын яразисиндя мювъуд олмуш юлкя. Ады е.я. 8 ясрдя Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи ещтимал олунур.

  Яд.: Д ь я к о н о в И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2–4; М е л и к и шви ли Г. А. Урартские клинообразные надписи. М., 1960; Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYDAMANİU

  АЙДАМАНИУ – индики Азярб. Респ.-нын яразисиндя мювъуд олмуш юлкя. Ады е.я. 8 ясрдя Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи ещтимал олунур.

  Яд.: Д ь я к о н о в И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2–4; М е л и к и шви ли Г. А. Урартские клинообразные надписи. М., 1960; Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

  AYDAMANİU

  АЙДАМАНИУ – индики Азярб. Респ.-нын яразисиндя мювъуд олмуш юлкя. Ады е.я. 8 ясрдя Урарту михи йазыларында чякилир. Эюйчя эюлцндян ш.-дя йерляшдийи ещтимал олунур.

  Яд.: Д ь я к о н о в И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2–4; М е л и к и шви ли Г. А. Урартские клинообразные надписи. М., 1960; Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.