Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYDAR, Adar, Aydor

  АЙДÁР,  Адар, Айдор–  РФ-нин Белгород  вя  Украйнанын  Луганск  вил.ляри  яразисиндя  чай.  Северски  Донетс чайынын (Дон щювзяси) сол голу. Уз. 264 км,  щювзясинин   сащ.   7420   км2.   Орта Русийа йцксяклийинин ъ. кянары иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су   сярфи   Бахмутовка  к. (Украйна)   йахынлыьында  15,7  м3/сан-дир.  Нойабрын ахырындан  апрелин  яввялинядяк  донмуш олур. Сувармада истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYDAR, Adar, Aydor

  АЙДÁР,  Адар, Айдор–  РФ-нин Белгород  вя  Украйнанын  Луганск  вил.ляри  яразисиндя  чай.  Северски  Донетс чайынын (Дон щювзяси) сол голу. Уз. 264 км,  щювзясинин   сащ.   7420   км2.   Орта Русийа йцксяклийинин ъ. кянары иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су   сярфи   Бахмутовка  к. (Украйна)   йахынлыьында  15,7  м3/сан-дир.  Нойабрын ахырындан  апрелин  яввялинядяк  донмуш олур. Сувармада истифадя едилир.

  AYDAR, Adar, Aydor

  АЙДÁР,  Адар, Айдор–  РФ-нин Белгород  вя  Украйнанын  Луганск  вил.ляри  яразисиндя  чай.  Северски  Донетс чайынын (Дон щювзяси) сол голу. Уз. 264 км,  щювзясинин   сащ.   7420   км2.   Орта Русийа йцксяклийинин ъ. кянары иля ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Ортаиллик су   сярфи   Бахмутовка  к. (Украйна)   йахынлыьында  15,7  м3/сан-дир.  Нойабрын ахырындан  апрелин  яввялинядяк  донмуш олур. Сувармада истифадя едилир.