Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLƏCƏRİ

  БИЛЯЪЯРИ – Азярб. Респ. Бакы ш. Бинягяди р-нунда гясябя. Биляъяри гяс. я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4,5 км г.-дя, Абшерон й-а-ндадыр. Ящ. 34,3 мин (2008). Ъянуби Гафгазда ян бюйцк чешидляйиъи д.й.ст. Асфалт-бетон з-ду, локомотив депосу, зоолоэийа комбинаты, ун мямулатлары истещсалы фирмасы; 7 цмумтящсил мяктяби, 8 мяктябягядяр мцяссися, 2 мяктябдянкянар мцяссися (Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяркязи, Ушаг Эянъляр Шащмат-Идман Мяркязи), тяъили йардым ст., 2 шящяр поликлиникасы, 1 ушаг поликлиникасы, 1 хястяхана (Мяркязи Дямирйол Хястяханасы), 2 китабхана, 2 мещманхана вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLƏCƏRİ

  БИЛЯЪЯРИ – Азярб. Респ. Бакы ш. Бинягяди р-нунда гясябя. Биляъяри гяс. я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4,5 км г.-дя, Абшерон й-а-ндадыр. Ящ. 34,3 мин (2008). Ъянуби Гафгазда ян бюйцк чешидляйиъи д.й.ст. Асфалт-бетон з-ду, локомотив депосу, зоолоэийа комбинаты, ун мямулатлары истещсалы фирмасы; 7 цмумтящсил мяктяби, 8 мяктябягядяр мцяссися, 2 мяктябдянкянар мцяссися (Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяркязи, Ушаг Эянъляр Шащмат-Идман Мяркязи), тяъили йардым ст., 2 шящяр поликлиникасы, 1 ушаг поликлиникасы, 1 хястяхана (Мяркязи Дямирйол Хястяханасы), 2 китабхана, 2 мещманхана вар.

  BİLƏCƏRİ

  БИЛЯЪЯРИ – Азярб. Респ. Бакы ш. Бинягяди р-нунда гясябя. Биляъяри гяс. я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 4,5 км г.-дя, Абшерон й-а-ндадыр. Ящ. 34,3 мин (2008). Ъянуби Гафгазда ян бюйцк чешидляйиъи д.й.ст. Асфалт-бетон з-ду, локомотив депосу, зоолоэийа комбинаты, ун мямулатлары истещсалы фирмасы; 7 цмумтящсил мяктяби, 8 мяктябягядяр мцяссися, 2 мяктябдянкянар мцяссися (Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяркязи, Ушаг Эянъляр Шащмат-Идман Мяркязи), тяъили йардым ст., 2 шящяр поликлиникасы, 1 ушаг поликлиникасы, 1 хястяхана (Мяркязи Дямирйол Хястяханасы), 2 китабхана, 2 мещманхана вар.