Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOĞLU Məmməd

  БАЙРАМОЬЛУ Мяммяд (д.18.12. 1939, Эцръцстанын Марнеули р-нунун Язизкянд к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1987). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). Азярб.ЕА -нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш (1964), баш елми ишчи (1971–76), шюбя мцдири (1976–93) ишлямишдир. 1994–2009 иллярдя Тцркийянин Йылдыз Техники Ун-тиндя проф. вязифясиндя чалышмышдыр. 2009 илдян Азярб. ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда баш елми ишчидир. Тядгигатлары диференсиал операторларын спектрал нязяриййяси сащясиндядир. 70 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOĞLU Məmməd

  БАЙРАМОЬЛУ Мяммяд (д.18.12. 1939, Эцръцстанын Марнеули р-нунун Язизкянд к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1987). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). Азярб.ЕА -нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш (1964), баш елми ишчи (1971–76), шюбя мцдири (1976–93) ишлямишдир. 1994–2009 иллярдя Тцркийянин Йылдыз Техники Ун-тиндя проф. вязифясиндя чалышмышдыр. 2009 илдян Азярб. ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда баш елми ишчидир. Тядгигатлары диференсиал операторларын спектрал нязяриййяси сащясиндядир. 70 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  BAYRAMOĞLU Məmməd

  БАЙРАМОЬЛУ Мяммяд (д.18.12. 1939, Эцръцстанын Марнеули р-нунун Язизкянд к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1987). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). Азярб.ЕА -нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш (1964), баш елми ишчи (1971–76), шюбя мцдири (1976–93) ишлямишдир. 1994–2009 иллярдя Тцркийянин Йылдыз Техники Ун-тиндя проф. вязифясиндя чалышмышдыр. 2009 илдян Азярб. ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда баш елми ишчидир. Тядгигатлары диференсиал операторларын спектрал нязяриййяси сащясиндядир. 70 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.