Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Adilxan Hüseynəli oğlu

  БАЙРАМОВ Адилхан Щцсейняли оьлу (д.19.2.1949, Эцръ.-ын Марнеули р-нунун Садахлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2010). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1971). С. Вурьунун ев-музейиндя елми ишчи, шюбя мцдири (1979–80), индики Мядяниййят вя Туризм Назирлийиндя мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян идаря ряиси, назирлик апаратынын рящбяри, сектор мцдири (1988–2007) ишлямиш, 2007 илдян назирлийин мядяниййятшцнаслыг цзря елми-методики мяркязинин директор мцавинидир. Тядгигатлары, ясасян, халг шаири С. Вурьунун йарадыъылыьына щяср олунмушдур.
  Ясярляри: Сямяд Вурьун йарадыъылыьында инсан: миллилик вя цмумбяшярилик. Б., 1999; Тарихимиз, йаддашымыз, сярвятимиз. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Adilxan Hüseynəli oğlu

  БАЙРАМОВ Адилхан Щцсейняли оьлу (д.19.2.1949, Эцръ.-ын Марнеули р-нунун Садахлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2010). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1971). С. Вурьунун ев-музейиндя елми ишчи, шюбя мцдири (1979–80), индики Мядяниййят вя Туризм Назирлийиндя мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян идаря ряиси, назирлик апаратынын рящбяри, сектор мцдири (1988–2007) ишлямиш, 2007 илдян назирлийин мядяниййятшцнаслыг цзря елми-методики мяркязинин директор мцавинидир. Тядгигатлары, ясасян, халг шаири С. Вурьунун йарадыъылыьына щяср олунмушдур.
  Ясярляри: Сямяд Вурьун йарадыъылыьында инсан: миллилик вя цмумбяшярилик. Б., 1999; Тарихимиз, йаддашымыз, сярвятимиз. Б., 2007.

  BAYRAMOV Adilxan Hüseynəli oğlu

  БАЙРАМОВ Адилхан Щцсейняли оьлу (д.19.2.1949, Эцръ.-ын Марнеули р-нунун Садахлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2010). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1971). С. Вурьунун ев-музейиндя елми ишчи, шюбя мцдири (1979–80), индики Мядяниййят вя Туризм Назирлийиндя мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян идаря ряиси, назирлик апаратынын рящбяри, сектор мцдири (1988–2007) ишлямиш, 2007 илдян назирлийин мядяниййятшцнаслыг цзря елми-методики мяркязинин директор мцавинидир. Тядгигатлары, ясасян, халг шаири С. Вурьунун йарадыъылыьына щяср олунмушдур.
  Ясярляри: Сямяд Вурьун йарадыъылыьында инсан: миллилик вя цмумбяшярилик. Б., 1999; Тарихимиз, йаддашымыз, сярвятимиз. Б., 2007.