Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Akif Əmirxan oğlu

  БАЙРАМОВ Акиф Ямирхан оьлу (д.20.2.1938, Тбилиси) – Азярб. филологу, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1993). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1962). “Азярбайъан мцяллими” гязетиндя хцсуси мцхбир (1966), Азярб. ССР Дахили Ишляр Назирлийи системиндя мцхтялиф вязифялярдя (1969–84), Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында мцяллим (1984–93) ишлямиш, Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин-тунда проф. (1993–95) олмушдур. 1995 илдян Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында хариъи дилляр кафедрасынын мцдиридир.
  Ясярляри: Классик ирсимиздян. Б., 1975; М.Ш. Вазещин ядяби ирси. Б., 1980; Гярб ядябиййаты Азярбайъан филоложи фикриндя. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Akif Əmirxan oğlu

  БАЙРАМОВ Акиф Ямирхан оьлу (д.20.2.1938, Тбилиси) – Азярб. филологу, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1993). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1962). “Азярбайъан мцяллими” гязетиндя хцсуси мцхбир (1966), Азярб. ССР Дахили Ишляр Назирлийи системиндя мцхтялиф вязифялярдя (1969–84), Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында мцяллим (1984–93) ишлямиш, Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин-тунда проф. (1993–95) олмушдур. 1995 илдян Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында хариъи дилляр кафедрасынын мцдиридир.
  Ясярляри: Классик ирсимиздян. Б., 1975; М.Ш. Вазещин ядяби ирси. Б., 1980; Гярб ядябиййаты Азярбайъан филоложи фикриндя. Б., 2006.

  BAYRAMOV Akif Əmirxan oğlu

  БАЙРАМОВ Акиф Ямирхан оьлу (д.20.2.1938, Тбилиси) – Азярб. филологу, филолоэийа е.д. (1989), проф. (1993). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну битирмишдир (1962). “Азярбайъан мцяллими” гязетиндя хцсуси мцхбир (1966), Азярб. ССР Дахили Ишляр Назирлийи системиндя мцхтялиф вязифялярдя (1969–84), Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында мцяллим (1984–93) ишлямиш, Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин-тунда проф. (1993–95) олмушдур. 1995 илдян Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында хариъи дилляр кафедрасынын мцдиридир.
  Ясярляри: Классик ирсимиздян. Б., 1975; М.Ш. Вазещин ядяби ирси. Б., 1980; Гярб ядябиййаты Азярбайъан филоложи фикриндя. Б., 2006.