Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Aslan

  БАЙРАМОВ Аслан Ящмядхан оьлу (д.30.3.1947, Ерм. ССР, Амасийа р.- нунун Тяпякюй к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2011). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1978). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя Азярб. дили вя тцрколоэийа кафедрасынын мцдири ишлямишдир (2002–09). Щазырда щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканыдыр (2003 илдян). Тядгигатлары Аьбаба, Сюряйел вя Пямбяк бюлэяляринин тцркмяншяли топонимляриня щяср олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Aslan

  БАЙРАМОВ Аслан Ящмядхан оьлу (д.30.3.1947, Ерм. ССР, Амасийа р.- нунун Тяпякюй к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2011). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1978). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя Азярб. дили вя тцрколоэийа кафедрасынын мцдири ишлямишдир (2002–09). Щазырда щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканыдыр (2003 илдян). Тядгигатлары Аьбаба, Сюряйел вя Пямбяк бюлэяляринин тцркмяншяли топонимляриня щяср олунмушдур.

  BAYRAMOV Aslan

  БАЙРАМОВ Аслан Ящмядхан оьлу (д.30.3.1947, Ерм. ССР, Амасийа р.- нунун Тяпякюй к.) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2011). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1978). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя Азярб. дили вя тцрколоэийа кафедрасынын мцдири ишлямишдир (2002–09). Щазырда щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканыдыр (2003 илдян). Тядгигатлары Аьбаба, Сюряйел вя Пямбяк бюлэяляринин тцркмяншяли топонимляриня щяср олунмушдур.