Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Azad


  БАЙРАМОВ Азад Аьалар оьлу (д.4.7.1953, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Дубнадакы Бирляшмиш Нцвя Тядгигатлары Ин-тунда (1976–84), Италийанын Трийестдяки Бейнялхалг Нязяри Физика вя Пизадакы Милли Нцвя Тядгигатлары ин-тларында (1989–92) чалышмышдыр. Тядгигатлары радиасийа еколоэийасы, Эцняш фоточевириъиляри, йарымкечириъи детекторлар сащясиня aidдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.

  Я с я р л я р и: Многонуклонные взаимодействия в пионуглеродных реакциях при энергии 5 ГэВ. Б., 1999; Основы экологии. Антропогенные факторы (А.М. Пашайев иля бирликдя). Б., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Azad


  БАЙРАМОВ Азад Аьалар оьлу (д.4.7.1953, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Дубнадакы Бирляшмиш Нцвя Тядгигатлары Ин-тунда (1976–84), Италийанын Трийестдяки Бейнялхалг Нязяри Физика вя Пизадакы Милли Нцвя Тядгигатлары ин-тларында (1989–92) чалышмышдыр. Тядгигатлары радиасийа еколоэийасы, Эцняш фоточевириъиляри, йарымкечириъи детекторлар сащясиня aidдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.

  Я с я р л я р и: Многонуклонные взаимодействия в пионуглеродных реакциях при энергии 5 ГэВ. Б., 1999; Основы экологии. Антропогенные факторы (А.М. Пашайев иля бирликдя). Б., 2002.

  BAYRAMOV Azad


  БАЙРАМОВ Азад Аьалар оьлу (д.4.7.1953, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (2000). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). Дубнадакы Бирляшмиш Нцвя Тядгигатлары Ин-тунда (1976–84), Италийанын Трийестдяки Бейнялхалг Нязяри Физика вя Пизадакы Милли Нцвя Тядгигатлары ин-тларында (1989–92) чалышмышдыр. Тядгигатлары радиасийа еколоэийасы, Эцняш фоточевириъиляри, йарымкечириъи детекторлар сащясиня aidдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.

  Я с я р л я р и: Многонуклонные взаимодействия в пионуглеродных реакциях при энергии 5 ГэВ. Б., 1999; Основы экологии. Антропогенные факторы (А.М. Пашайев иля бирликдя). Б., 2002.