Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Baxış


  БАЙРАМОВ Бахыш Хялил оьлу (д.1.6.1944, Эцръ.-ын Марнеули р-ну) –Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1998). Ленинград Политехник Ин-туну (1969) битирмишдир. 1972 илдян Ленинград (индики С.-Петербург) Физика-Техника Ин-тунда ишляйир. Ясас тядгигатлары конденсасийа олунмуш мцщитлярдя ишыьын гейри-еластик сяпилмяси сащясиндядир. 300-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмиш, Фрайберг Академийасында (АФР, 1977, 1991, 1996, 1997, 2006, 2008), Иллинойс Ун-тиндя (АБШ, 1985–86), Кембриъ Ун-тиндя (Инэилтяря, 1993–94) вя с. ишлямишдир. Тцркийя (1991–92), Инэилтяря (1993–94) вя АБШ (1998–99) ун-тляриндя мцщазиряляр охумушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Baxış


  БАЙРАМОВ Бахыш Хялил оьлу (д.1.6.1944, Эцръ.-ын Марнеули р-ну) –Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1998). Ленинград Политехник Ин-туну (1969) битирмишдир. 1972 илдян Ленинград (индики С.-Петербург) Физика-Техника Ин-тунда ишляйир. Ясас тядгигатлары конденсасийа олунмуш мцщитлярдя ишыьын гейри-еластик сяпилмяси сащясиндядир. 300-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмиш, Фрайберг Академийасында (АФР, 1977, 1991, 1996, 1997, 2006, 2008), Иллинойс Ун-тиндя (АБШ, 1985–86), Кембриъ Ун-тиндя (Инэилтяря, 1993–94) вя с. ишлямишдир. Тцркийя (1991–92), Инэилтяря (1993–94) вя АБШ (1998–99) ун-тляриндя мцщазиряляр охумушдур.

  BAYRAMOV Baxış


  БАЙРАМОВ Бахыш Хялил оьлу (д.1.6.1944, Эцръ.-ын Марнеули р-ну) –Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1998). Ленинград Политехник Ин-туну (1969) битирмишдир. 1972 илдян Ленинград (индики С.-Петербург) Физика-Техника Ин-тунда ишляйир. Ясас тядгигатлары конденсасийа олунмуш мцщитлярдя ишыьын гейри-еластик сяпилмяси сащясиндядир. 300-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмиш, Фрайберг Академийасында (АФР, 1977, 1991, 1996, 1997, 2006, 2008), Иллинойс Ун-тиндя (АБШ, 1985–86), Кембриъ Ун-тиндя (Инэилтяря, 1993–94) вя с. ишлямишдир. Тцркийя (1991–92), Инэилтяря (1993–94) вя АБШ (1998–99) ун-тляриндя мцщазиряляр охумушдур.