Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYGÜNLÜ

  АЙЭЦНЛЦ– Азярб. Респ. Шабран р-нунун   Эяндов   я.д.-ндя   кянд.   Р-н   мяркязиндян  15  км  шм.-г.-дя,  Шабран  дцзянлийиндядир. Ящ. 763 (2008); якинчилик, баьчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  тибб  мянтягяси, клуб, китабхана; йахынлыьында Еркян Тунъ дюврцня аид Чаггаллы тяпя йашайыш йери; 3 мясъид (19 яср) вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYGÜNLÜ

  АЙЭЦНЛЦ– Азярб. Респ. Шабран р-нунун   Эяндов   я.д.-ндя   кянд.   Р-н   мяркязиндян  15  км  шм.-г.-дя,  Шабран  дцзянлийиндядир. Ящ. 763 (2008); якинчилик, баьчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  тибб  мянтягяси, клуб, китабхана; йахынлыьында Еркян Тунъ дюврцня аид Чаггаллы тяпя йашайыш йери; 3 мясъид (19 яср) вар.

  AYGÜNLÜ

  АЙЭЦНЛЦ– Азярб. Респ. Шабран р-нунун   Эяндов   я.д.-ндя   кянд.   Р-н   мяркязиндян  15  км  шм.-г.-дя,  Шабран  дцзянлийиндядир. Ящ. 763 (2008); якинчилик, баьчылыг, цзцмчцлцк вя малдарлыгла мяшьулдур.  Орта  мяктяб,  тибб  мянтягяси, клуб, китабхана; йахынлыьында Еркян Тунъ дюврцня аид Чаггаллы тяпя йашайыш йери; 3 мясъид (19 яср) вар.