Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Məhərrəm

  БАЙРАМОВ Мящяррям Ящяд оьлу (10.7.1937, Дашкясян р-нунун Габагтяпя к. – 2.12.1997, Бакы) – Азярб. педиатры, тибб е.д. (1980), проф. (1981). Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1982). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1991). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1964). Щямин ин-тун ушаг хястяликляри кафедрасында (1970–78) ассистент, досент, 1981–97 иллярдя щоспитал педиатрийасы кафедрасында проф. ишлямишдир. Б. ейни заманда (1974–78 иллярдя) тибб ин-тунун педиатрийа факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары ушагларда тяняффцс вя цряк-дамар системляринин бир сыра хястяликляринин
  юйрянилмясиня, онларын мцалиъя вя профилактикасына щяср едилмишдир. 50-дянартыг елми ясяри вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Məhərrəm

  БАЙРАМОВ Мящяррям Ящяд оьлу (10.7.1937, Дашкясян р-нунун Габагтяпя к. – 2.12.1997, Бакы) – Азярб. педиатры, тибб е.д. (1980), проф. (1981). Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1982). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1991). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1964). Щямин ин-тун ушаг хястяликляри кафедрасында (1970–78) ассистент, досент, 1981–97 иллярдя щоспитал педиатрийасы кафедрасында проф. ишлямишдир. Б. ейни заманда (1974–78 иллярдя) тибб ин-тунун педиатрийа факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары ушагларда тяняффцс вя цряк-дамар системляринин бир сыра хястяликляринин
  юйрянилмясиня, онларын мцалиъя вя профилактикасына щяср едилмишдир. 50-дянартыг елми ясяри вар.

  BAYRAMOV Məhərrəm

  БАЙРАМОВ Мящяррям Ящяд оьлу (10.7.1937, Дашкясян р-нунун Габагтяпя к. – 2.12.1997, Бакы) – Азярб. педиатры, тибб е.д. (1980), проф. (1981). Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1982). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1991). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1964). Щямин ин-тун ушаг хястяликляри кафедрасында (1970–78) ассистент, досент, 1981–97 иллярдя щоспитал педиатрийасы кафедрасында проф. ишлямишдир. Б. ейни заманда (1974–78 иллярдя) тибб ин-тунун педиатрийа факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары ушагларда тяняффцс вя цряк-дамар системляринин бир сыра хястяликляринин
  юйрянилмясиня, онларын мцалиъя вя профилактикасына щяср едилмишдир. 50-дянартыг елми ясяри вар.