Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Qənbər Qara oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Гянбяр Гара оьлу (д.10.9.1954, индики Эюйэюл р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. зоомцщяндиси, к.т.е.д. (1993), проф. (1997). 1976 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики АКТА) битирмишдир. 1976–80 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда чалышмыш, 1983 илдян АКТА-да ишляйир (1994–2002 иллярдя зоомцщяндислик факцлтясинин деканы, 2003 илдян кафедра мцдири). Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Qənbər Qara oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Гянбяр Гара оьлу (д.10.9.1954, индики Эюйэюл р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. зоомцщяндиси, к.т.е.д. (1993), проф. (1997). 1976 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики АКТА) битирмишдир. 1976–80 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда чалышмыш, 1983 илдян АКТА-да ишляйир (1994–2002 иллярдя зоомцщяндислик факцлтясинин деканы, 2003 илдян кафедра мцдири). Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ABDULLAYEV Qənbər Qara oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Гянбяр Гара оьлу (д.10.9.1954, индики Эюйэюл р-нунун Язизбяйов к.) – Азярб. зоомцщяндиси, к.т.е.д. (1993), проф. (1997). 1976 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики АКТА) битирмишдир. 1976–80 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда чалышмыш, 1983 илдян АКТА-да ишляйир (1994–2002 иллярдя зоомцщяндислик факцлтясинин деканы, 2003 илдян кафедра мцдири). Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.