Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Musa


  БАЙРАМОВ Муса Рза оьлу (д.4.3.1938, Эядябяй р-нунун Сюйцдлц к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1984), проф. (1986), ямякдар елм хадими (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). 1969 илдян БДУ-нун нефт кимйасы вя кимйа технолоэийасы кафедрасында досент, 1979 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йени полифунксионал мономерлярин синтези сащясиндядир. Синтез етдийи соолигомер вя сополимерляр ясасында одадавамлы композисийа вя изоляедиъи материаллар, йцксяккейфиййятли лак юртцкляр алмышдыр. 330-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа, 6 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Я с я р и: Химия алкенил-фенолов (М.М. Мящяррямовла бирликдя ). Б., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Musa


  БАЙРАМОВ Муса Рза оьлу (д.4.3.1938, Эядябяй р-нунун Сюйцдлц к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1984), проф. (1986), ямякдар елм хадими (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). 1969 илдян БДУ-нун нефт кимйасы вя кимйа технолоэийасы кафедрасында досент, 1979 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йени полифунксионал мономерлярин синтези сащясиндядир. Синтез етдийи соолигомер вя сополимерляр ясасында одадавамлы композисийа вя изоляедиъи материаллар, йцксяккейфиййятли лак юртцкляр алмышдыр. 330-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа, 6 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Я с я р и: Химия алкенил-фенолов (М.М. Мящяррямовла бирликдя ). Б., 2002.

  BAYRAMOV Musa


  БАЙРАМОВ Муса Рза оьлу (д.4.3.1938, Эядябяй р-нунун Сюйцдлц к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1984), проф. (1986), ямякдар елм хадими (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). 1969 илдян БДУ-нун нефт кимйасы вя кимйа технолоэийасы кафедрасында досент, 1979 илдян кафедра мцдири вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йени полифунксионал мономерлярин синтези сащясиндядир. Синтез етдийи соолигомер вя сополимерляр ясасында одадавамлы композисийа вя изоляедиъи материаллар, йцксяккейфиййятли лак юртцкляр алмышдыр. 330-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа, 6 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Я с я р и: Химия алкенил-фенолов (М.М. Мящяррямовла бирликдя ). Б., 2002.