Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Nuru


  БАЙРАМОВ Нуру Йусиф оьлу (д.17.9.1963, Ермянистанын Варденис р-нунун Няриманлы к.) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1999), проф. (2008). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1986). Щямин ин-тун 1-ъи ъярращи хястяликляр кафедрасында (2008 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары гара ъийяр резексийасы, трансплантасийасы вя лапароскопик ъярращиййя проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  Я с я р и: Гара ъийяр резексийасы. Анкара, 1998.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Nuru


  БАЙРАМОВ Нуру Йусиф оьлу (д.17.9.1963, Ермянистанын Варденис р-нунун Няриманлы к.) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1999), проф. (2008). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1986). Щямин ин-тун 1-ъи ъярращи хястяликляр кафедрасында (2008 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары гара ъийяр резексийасы, трансплантасийасы вя лапароскопик ъярращиййя проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  Я с я р и: Гара ъийяр резексийасы. Анкара, 1998.

  BAYRAMOV Nuru


  БАЙРАМОВ Нуру Йусиф оьлу (д.17.9.1963, Ермянистанын Варденис р-нунун Няриманлы к.) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1999), проф. (2008). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1986). Щямин ин-тун 1-ъи ъярращи хястяликляр кафедрасында (2008 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары гара ъийяр резексийасы, трансплантасийасы вя лапароскопик ъярращиййя проблемляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  Я с я р и: Гара ъийяр резексийасы. Анкара, 1998.