Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOV Rövşən

  БАЙРАМОВ Рювшян Ъяннят оьлу (д.7.5.1987, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан-Рома эцляши цзря бейнялхалг дяряъяли уста вя ямякдар идман устасыдыр (2009). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2008). Эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын (2005) бцрцнъ мцкафатчысы, дцнйа чемпиону (2003), Авропа чемпионудур (2007, 2008). 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларынын (2008, Пекин) эцмцш мцкафатчысы, дцнйа чемпионудур (2011, Истанбул).

                                                             

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOV Rövşən

  БАЙРАМОВ Рювшян Ъяннят оьлу (д.7.5.1987, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан-Рома эцляши цзря бейнялхалг дяряъяли уста вя ямякдар идман устасыдыр (2009). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2008). Эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын (2005) бцрцнъ мцкафатчысы, дцнйа чемпиону (2003), Авропа чемпионудур (2007, 2008). 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларынын (2008, Пекин) эцмцш мцкафатчысы, дцнйа чемпионудур (2011, Истанбул).

                                                             

  BAYRAMOV Rövşən

  БАЙРАМОВ Рювшян Ъяннят оьлу (д.7.5.1987, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан-Рома эцляши цзря бейнялхалг дяряъяли уста вя ямякдар идман устасыдыр (2009). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2008). Эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын (2005) бцрцнъ мцкафатчысы, дцнйа чемпиону (2003), Авропа чемпионудур (2007, 2008). 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларынын (2008, Пекин) эцмцш мцкафатчысы, дцнйа чемпионудур (2011, Истанбул).