Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYIN SƏFHƏLƏRİ

  АЙЫН СЯФЩЯЛЯРИ (яр. сяфщя – цз, сятщ) – Айын эюрцнян щиссясинин мцхтялиф формалары. А.с. Айын орбитдя щярякяти заманы онун сятщинин Эцняшля ишыгландырылмасы шяраитинин дяйишмясиндян асылыдыр. Ясас сяфщяляр: тязя Ай, биринъи рцб, бядирлянмиш Ай вя ахырынъы  рцб.  Тязя Ай заманы  Ай  Йерля Эцняш  арасында олур вя онун Йеря тяряф чеврилян щиссясини Эцняш ишыгландырмадыьы цчцн эюрцнмцр. 2–3 эцндян сонра Ай Эцняшдян  тягр. 25–38° ш.-я узаглашыр вя ахшамлар г.-дя габарыглыьы Эцняшя тяряф олан енсиз ораг шяклиндя эюрцнцр. Бу сяфщя щилал да адланыр. Тязя айдан бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян 90° ш.-я узаглашыр вя габарыглыьы Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя  эюрцнцр.  Бу  сяфщя  биринъи р ц б адланыр. Бундан бир щяфтя сонра Ай даиря шяклини алыр вя онун ишыглы йарымкцряси Йеря тяряф олур. Бу сяфщя долу Ай вя йа бядир лянмиш Ай адланыр. Даща бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян гярбя 90° йахынлашыр, габарыглыьы якс истигамятдя Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя эюрцнцр вя а х ы р ы н ъ ы рцб адланыр. Ики ейни А.с. арасында кечян мцддят 29,53 орта Эцняш эцнцня (синодик  айа)  бярабярдир.

                                          Ай сяфщяляринин дяйишмяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYIN SƏFHƏLƏRİ

  АЙЫН СЯФЩЯЛЯРИ (яр. сяфщя – цз, сятщ) – Айын эюрцнян щиссясинин мцхтялиф формалары. А.с. Айын орбитдя щярякяти заманы онун сятщинин Эцняшля ишыгландырылмасы шяраитинин дяйишмясиндян асылыдыр. Ясас сяфщяляр: тязя Ай, биринъи рцб, бядирлянмиш Ай вя ахырынъы  рцб.  Тязя Ай заманы  Ай  Йерля Эцняш  арасында олур вя онун Йеря тяряф чеврилян щиссясини Эцняш ишыгландырмадыьы цчцн эюрцнмцр. 2–3 эцндян сонра Ай Эцняшдян  тягр. 25–38° ш.-я узаглашыр вя ахшамлар г.-дя габарыглыьы Эцняшя тяряф олан енсиз ораг шяклиндя эюрцнцр. Бу сяфщя щилал да адланыр. Тязя айдан бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян 90° ш.-я узаглашыр вя габарыглыьы Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя  эюрцнцр.  Бу  сяфщя  биринъи р ц б адланыр. Бундан бир щяфтя сонра Ай даиря шяклини алыр вя онун ишыглы йарымкцряси Йеря тяряф олур. Бу сяфщя долу Ай вя йа бядир лянмиш Ай адланыр. Даща бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян гярбя 90° йахынлашыр, габарыглыьы якс истигамятдя Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя эюрцнцр вя а х ы р ы н ъ ы рцб адланыр. Ики ейни А.с. арасында кечян мцддят 29,53 орта Эцняш эцнцня (синодик  айа)  бярабярдир.

                                          Ай сяфщяляринин дяйишмяси.

  AYIN SƏFHƏLƏRİ

  АЙЫН СЯФЩЯЛЯРИ (яр. сяфщя – цз, сятщ) – Айын эюрцнян щиссясинин мцхтялиф формалары. А.с. Айын орбитдя щярякяти заманы онун сятщинин Эцняшля ишыгландырылмасы шяраитинин дяйишмясиндян асылыдыр. Ясас сяфщяляр: тязя Ай, биринъи рцб, бядирлянмиш Ай вя ахырынъы  рцб.  Тязя Ай заманы  Ай  Йерля Эцняш  арасында олур вя онун Йеря тяряф чеврилян щиссясини Эцняш ишыгландырмадыьы цчцн эюрцнмцр. 2–3 эцндян сонра Ай Эцняшдян  тягр. 25–38° ш.-я узаглашыр вя ахшамлар г.-дя габарыглыьы Эцняшя тяряф олан енсиз ораг шяклиндя эюрцнцр. Бу сяфщя щилал да адланыр. Тязя айдан бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян 90° ш.-я узаглашыр вя габарыглыьы Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя  эюрцнцр.  Бу  сяфщя  биринъи р ц б адланыр. Бундан бир щяфтя сонра Ай даиря шяклини алыр вя онун ишыглы йарымкцряси Йеря тяряф олур. Бу сяфщя долу Ай вя йа бядир лянмиш Ай адланыр. Даща бир щяфтя сонра Ай Эцняшдян гярбя 90° йахынлашыр, габарыглыьы якс истигамятдя Эцняшя тяряф чеврилмиш йарымдаиря шяклиндя эюрцнцр вя а х ы р ы н ъ ы рцб адланыр. Ики ейни А.с. арасында кечян мцддят 29,53 орта Эцняш эцнцня (синодик  айа)  бярабярдир.

                                          Ай сяфщяляринин дяйишмяси.