Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOVA Cəmilə


  БАЙРАМОВА Ъямиля Ясядулла гызы (д.20.7.1957, Бакы) – Азярб. ряггасяси. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Бакы Хореографийа Мяктябини битирмишдир (1975). Азярб. Дювлят Филармонийасы Рягс Ансамблынын солисти (1975–91), “Ъянэи” ансамблынын солисти вя балетмейстери (1992–99), Азярб. Дювлят Филармонийасы Мащны вя Рягс Ансамблынын солисти (1999–2006) олмушдур. Репертуарына, ясасян, Азярб. халг рягсляри (“Тураъы”, “Наз елямя”, “Тярякямя”, “Иннабы” вя с.) вя бядии композисийалар (“Хяйал”, “Йедди эюзял” вя с.) дахилдир. Бакы Ушаг вя Эянъляр Сарайынын “Ъцъялярим” ансамблынын бядии рящбяри (1989–95) олмуш, 1996 илдян юзцнцн йаратдыьы “Дяъял гызлар” ансамблынын бядии рящбяридир. Бакы Хореографийа Мяктябиндя педагожи фяалиййят эюстярир.Хариъи юлкялярдя гастролда олмушдur.

   


                                                                                 
                                                                   

                       Ъ. Байрамова. “Аь чичяйим” рягсини ифа едяркян.

           

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOVA Cəmilə


  БАЙРАМОВА Ъямиля Ясядулла гызы (д.20.7.1957, Бакы) – Азярб. ряггасяси. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Бакы Хореографийа Мяктябини битирмишдир (1975). Азярб. Дювлят Филармонийасы Рягс Ансамблынын солисти (1975–91), “Ъянэи” ансамблынын солисти вя балетмейстери (1992–99), Азярб. Дювлят Филармонийасы Мащны вя Рягс Ансамблынын солисти (1999–2006) олмушдур. Репертуарына, ясасян, Азярб. халг рягсляри (“Тураъы”, “Наз елямя”, “Тярякямя”, “Иннабы” вя с.) вя бядии композисийалар (“Хяйал”, “Йедди эюзял” вя с.) дахилдир. Бакы Ушаг вя Эянъляр Сарайынын “Ъцъялярим” ансамблынын бядии рящбяри (1989–95) олмуш, 1996 илдян юзцнцн йаратдыьы “Дяъял гызлар” ансамблынын бядии рящбяридир. Бакы Хореографийа Мяктябиндя педагожи фяалиййят эюстярир.Хариъи юлкялярдя гастролда олмушдur.

   


                                                                                 
                                                                   

                       Ъ. Байрамова. “Аь чичяйим” рягсини ифа едяркян.

           

  BAYRAMOVA Cəmilə


  БАЙРАМОВА Ъямиля Ясядулла гызы (д.20.7.1957, Бакы) – Азярб. ряггасяси. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Бакы Хореографийа Мяктябини битирмишдир (1975). Азярб. Дювлят Филармонийасы Рягс Ансамблынын солисти (1975–91), “Ъянэи” ансамблынын солисти вя балетмейстери (1992–99), Азярб. Дювлят Филармонийасы Мащны вя Рягс Ансамблынын солисти (1999–2006) олмушдур. Репертуарына, ясасян, Азярб. халг рягсляри (“Тураъы”, “Наз елямя”, “Тярякямя”, “Иннабы” вя с.) вя бядии композисийалар (“Хяйал”, “Йедди эюзял” вя с.) дахилдир. Бакы Ушаг вя Эянъляр Сарайынын “Ъцъялярим” ансамблынын бядии рящбяри (1989–95) олмуш, 1996 илдян юзцнцн йаратдыьы “Дяъял гызлар” ансамблынын бядии рящбяридир. Бакы Хореографийа Мяктябиндя педагожи фяалиййят эюстярир.Хариъи юлкялярдя гастролда олмушдur.

   


                                                                                 
                                                                   

                       Ъ. Байрамова. “Аь чичяйим” рягсини ифа едяркян.