Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAMOVA Roza


  БАЙРАМОВА Роза Яли гызы (17.7.1927, Эцръ.-ын Болниси р-нунун Аьбулаг к. – 23.3.2003, Бакы) – Азярб. микробиологу. тибб е.д. (1965), проф. (1966). 1949 илдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир. 1966 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ин-тун микробиолоэийа кафедрасынын проф.-у олмушдур. Б. Азярб.-да эяня спирохетозунун тябии оъагларыны мцяййян етмиш, тюрядиъилярин биоложи хцсусиййятлярини вя с. юйрянмишдир. 70-ядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Клещевой спирохетоз в Азербайджане. Б., 1964.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAMOVA Roza


  БАЙРАМОВА Роза Яли гызы (17.7.1927, Эцръ.-ын Болниси р-нунун Аьбулаг к. – 23.3.2003, Бакы) – Азярб. микробиологу. тибб е.д. (1965), проф. (1966). 1949 илдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир. 1966 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ин-тун микробиолоэийа кафедрасынын проф.-у олмушдур. Б. Азярб.-да эяня спирохетозунун тябии оъагларыны мцяййян етмиш, тюрядиъилярин биоложи хцсусиййятлярини вя с. юйрянмишдир. 70-ядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Клещевой спирохетоз в Азербайджане. Б., 1964.

  BAYRAMOVA Roza


  БАЙРАМОВА Роза Яли гызы (17.7.1927, Эцръ.-ын Болниси р-нунун Аьбулаг к. – 23.3.2003, Бакы) – Азярб. микробиологу. тибб е.д. (1965), проф. (1966). 1949 илдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир. 1966 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ин-тун микробиолоэийа кафедрасынын проф.-у олмушдур. Б. Азярб.-да эяня спирохетозунун тябии оъагларыны мцяййян етмиш, тюрядиъилярин биоложи хцсусиййятлярини вя с. юйрянмишдир. 70-ядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Клещевой спирохетоз в Азербайджане. Б., 1964.