Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYRAŞEVSKİ


  БАЙРАШЕВСКИ Юмяр Ялийевич (24.12.1874, индики Беларус Респ., Гродно вил.- нин Волковыск ш. – 1949, Мащачгала) – тибб е.д. (1910), проф. (1925). Петербург Щярби-Тибб Академийасыны (1897) битирмишдир. 1906–08 иллярдя Берлиндя алман алими М. Рубнерин йанында ордуда санитарийа хидмятинин тяшкили мясяляляри цзря щазырлыг кечмишдир. 1926 илдя Бакыйа дявят едилмиш вя Бакы Дювлят Ун-ти тибб факцлтясинин сосиал эиэийена вя сящиййянин тяшкили кафедрасына, ейни заманда цмуми эиэийена кафедрасына рящбярлик етмишдир (1926–32). Б.-нин Азярб.-да тибб кадрларынын щазырланмасында хидмяти олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYRAŞEVSKİ


  БАЙРАШЕВСКИ Юмяр Ялийевич (24.12.1874, индики Беларус Респ., Гродно вил.- нин Волковыск ш. – 1949, Мащачгала) – тибб е.д. (1910), проф. (1925). Петербург Щярби-Тибб Академийасыны (1897) битирмишдир. 1906–08 иллярдя Берлиндя алман алими М. Рубнерин йанында ордуда санитарийа хидмятинин тяшкили мясяляляри цзря щазырлыг кечмишдир. 1926 илдя Бакыйа дявят едилмиш вя Бакы Дювлят Ун-ти тибб факцлтясинин сосиал эиэийена вя сящиййянин тяшкили кафедрасына, ейни заманда цмуми эиэийена кафедрасына рящбярлик етмишдир (1926–32). Б.-нин Азярб.-да тибб кадрларынын щазырланмасында хидмяти олмушдур.

  BAYRAŞEVSKİ


  БАЙРАШЕВСКИ Юмяр Ялийевич (24.12.1874, индики Беларус Респ., Гродно вил.- нин Волковыск ш. – 1949, Мащачгала) – тибб е.д. (1910), проф. (1925). Петербург Щярби-Тибб Академийасыны (1897) битирмишдир. 1906–08 иллярдя Берлиндя алман алими М. Рубнерин йанында ордуда санитарийа хидмятинин тяшкили мясяляляри цзря щазырлыг кечмишдир. 1926 илдя Бакыйа дявят едилмиш вя Бакы Дювлят Ун-ти тибб факцлтясинин сосиал эиэийена вя сящиййянин тяшкили кафедрасына, ейни заманда цмуми эиэийена кафедрасына рящбярлик етмишдир (1926–32). Б.-нин Азярб.-да тибб кадрларынын щазырланмасында хидмяти олмушдур.