Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYIN SÜNİ PEYKLƏRİ (ASP)

  АЙЫН СЦНИ ПЕЙКЛЯРИ (АСП) – Айятрафы орбитя чыхарылмыш космик учуш апаратлары. Айын илк сцни пейки 1966 ил мартын 31-дя бурахылмыш “Луна-10” космик апаратыдыр. АСП-нин щярякяти,  ясасян, Айын ъазибя гцввяси иля мцяййян едилир. АСП бурахыланда дашыйыъы ракетин ахырынъы пилляси яввялъя Йер пейкинин орбитиня чыхарылмыш, сонра реактив мцщяррикин ялавя гошулмасы иля Айа доьру учуш орбитиня кечирилмишдир. Космик апаратын сцряти,  Йерятрафы орбитдян  Айа  доьру старт эютцряркян параболик орбитдяки сцрятдян  кичик  олур.  Йер сятщиндян 200 км щцнд.-дя Йерятрафы орбитдян старт эютцряркян мцмкцн  олан  ян  кичик   сцрят ~10,92 км/сан-дир (бу щцнд.-дя параболик сцрят 11,015 км/сан-дир). Бу сцрятля космик апаратын Ай ятрафына гядяр олан учуш мцддяти ~4,74 эцндцр. 10,93 вя 10,96 км/сан старт сцрятляриндя учуш уйьун олараг 3,5 вя 2,6 эцн давам едир. Космик апарат Ай мяркязиндян  66000 км мясафядя Айын ъазибя тясири сферасына дахил олур. Ай ятрафына доланмасы цчцн ъазибя тясири сферасынын сярщядиндя апаратын сцряти 0,8 км/сан-дян кичик олмамалыдыр. Бу сцрят Айдан 66000 км мясафядя апаратын параболик сцрятиндян (0,38 км/сан) кифайят гядяр бюйцкдцр. Бу шяртляр дахилиндя космик апарат пассив (идаря едилмяйян) щярякят щалында Ай ятрафына щиперболик трайекторийа бойунъа доланыр, сонра Айын тясир сферасыны тярк едяряк Йеря гайыдыр. АСП-нин Ай сятщиня ендирилмяси вя еляъя дя Йеря гайтарылмасы Айятрафы орбитдян щяйата кечирилир. “Луна-10” Йерятрафы орбитдян Айа 10,87 км/сан сцрятля (Йердян 270 км йцксякдя) старт эютцрмцш, 3,5 эцндян сонра Ай ятрафына доланараг, онун сятщиндян

  1000 км мясафядя селеносентрик орбитя чыхарылмышдыр (селеносентрик сцряти 2,1 км/сан). Тормозлайыъы ракет мцщяррики ишя салындыгдан сонра космик апаратын сцряти 1,25 км/сан азалдылмыш вя о, апоселендя Айдан мясафяси 1017 км, периселендя ися 315 км олан Айятрафы орбитя кечирилмишдир. 1966–74 иллярдя 7 “Луна” (ССРИ) вя 5 “Лунар орбитер” (АБШ) серийалы АСП Айятрафы орбитя чыхарылмышдыр. Айятрафы эямилярдя йерляшян елми-тядгигат ъищазлары иля Ай сятщинин вя Айятрафы фязанын хассяляри тядгиг едилмиш, Ай сятщинин топографик хяритясинин тяртиби цчцн мцхтялиф мясафялярдян Айын шякилляри чякилмиш, Ай сащясинин ъазибя тясирини, формасыны, дахили гурулушуну вя кцтлясини тяйин етмяк цчцн юлчмя ишляри апарылмышдыр. “Луна” серийалы пейклярдя Ай сцхурларынын гамма вя инфрагырмызы шцаланмасыны юйрянмяк цчцн спектрометрляр, Эцняш кцляйини вя космик шцалары, Айятрафы фязада метеор селини гейд едян, Айын магнит сащясини вя космик радиошцаланманы тядгиг едян ъищазлар гойулмуш, Ай сятщинин бюйцк юлчцдя чякилян шякилляри пейкдя йерляшян хцсуси телевизийа гурэулары иля Йеря верилмишдир. “Лунар орбитер” пейкляри  Ай сцхурларынын кимйяви тяркибини юйрянмякля йанашы, Ай сятщиндя радиоактив маддялярин консентрасийасыны да юлчмцш, еляъя дя “Аполлон” космик эямиляринин енмяси цчцн Ай сятщиндя йер сечмякдян ютрц мцхтялиф мясафялярдян Айын шяклини Йеря вермишдир. Бу пейклярин орбитинин сарсылмасыны арашдыраркян Ай сятщинин мцхтялиф дяринликляриндя йерляшян маскон (масс ъонъентратион) адланан бюйцк консентрасийалы маддяляр ашкар едилди. Айятрафы фяза вя Ай сятщинин мцхтялиф сащяляри щаггында щяртяряфли информасийа топламаг мягсядиля АСП бир-бириндян апоселен вя периселен мясафяляри, еляъя дя мейл буъаьы иля фярглянян мцхтялиф орбитляря бурахылыр.

  “Луна-10” автоматик стансийасы.

   

   Космик апаратын Айын пейки орбитиня кечмя схеми:

  В – космик апаратын селеносентрик щиперболик орбитдян (1) Айа йахын нюгтядяки сцряти;

  В – тормозлайыъы импулс;

  υ – космик апаратын Айын пейки орбитиня (2) кечмяси нятиъясиндя тормозланмадан сонракы сцряти;

  3 – Айын ъазибя тясири сферасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYIN SÜNİ PEYKLƏRİ (ASP)

  АЙЫН СЦНИ ПЕЙКЛЯРИ (АСП) – Айятрафы орбитя чыхарылмыш космик учуш апаратлары. Айын илк сцни пейки 1966 ил мартын 31-дя бурахылмыш “Луна-10” космик апаратыдыр. АСП-нин щярякяти,  ясасян, Айын ъазибя гцввяси иля мцяййян едилир. АСП бурахыланда дашыйыъы ракетин ахырынъы пилляси яввялъя Йер пейкинин орбитиня чыхарылмыш, сонра реактив мцщяррикин ялавя гошулмасы иля Айа доьру учуш орбитиня кечирилмишдир. Космик апаратын сцряти,  Йерятрафы орбитдян  Айа  доьру старт эютцряркян параболик орбитдяки сцрятдян  кичик  олур.  Йер сятщиндян 200 км щцнд.-дя Йерятрафы орбитдян старт эютцряркян мцмкцн  олан  ян  кичик   сцрят ~10,92 км/сан-дир (бу щцнд.-дя параболик сцрят 11,015 км/сан-дир). Бу сцрятля космик апаратын Ай ятрафына гядяр олан учуш мцддяти ~4,74 эцндцр. 10,93 вя 10,96 км/сан старт сцрятляриндя учуш уйьун олараг 3,5 вя 2,6 эцн давам едир. Космик апарат Ай мяркязиндян  66000 км мясафядя Айын ъазибя тясири сферасына дахил олур. Ай ятрафына доланмасы цчцн ъазибя тясири сферасынын сярщядиндя апаратын сцряти 0,8 км/сан-дян кичик олмамалыдыр. Бу сцрят Айдан 66000 км мясафядя апаратын параболик сцрятиндян (0,38 км/сан) кифайят гядяр бюйцкдцр. Бу шяртляр дахилиндя космик апарат пассив (идаря едилмяйян) щярякят щалында Ай ятрафына щиперболик трайекторийа бойунъа доланыр, сонра Айын тясир сферасыны тярк едяряк Йеря гайыдыр. АСП-нин Ай сятщиня ендирилмяси вя еляъя дя Йеря гайтарылмасы Айятрафы орбитдян щяйата кечирилир. “Луна-10” Йерятрафы орбитдян Айа 10,87 км/сан сцрятля (Йердян 270 км йцксякдя) старт эютцрмцш, 3,5 эцндян сонра Ай ятрафына доланараг, онун сятщиндян

  1000 км мясафядя селеносентрик орбитя чыхарылмышдыр (селеносентрик сцряти 2,1 км/сан). Тормозлайыъы ракет мцщяррики ишя салындыгдан сонра космик апаратын сцряти 1,25 км/сан азалдылмыш вя о, апоселендя Айдан мясафяси 1017 км, периселендя ися 315 км олан Айятрафы орбитя кечирилмишдир. 1966–74 иллярдя 7 “Луна” (ССРИ) вя 5 “Лунар орбитер” (АБШ) серийалы АСП Айятрафы орбитя чыхарылмышдыр. Айятрафы эямилярдя йерляшян елми-тядгигат ъищазлары иля Ай сятщинин вя Айятрафы фязанын хассяляри тядгиг едилмиш, Ай сятщинин топографик хяритясинин тяртиби цчцн мцхтялиф мясафялярдян Айын шякилляри чякилмиш, Ай сащясинин ъазибя тясирини, формасыны, дахили гурулушуну вя кцтлясини тяйин етмяк цчцн юлчмя ишляри апарылмышдыр. “Луна” серийалы пейклярдя Ай сцхурларынын гамма вя инфрагырмызы шцаланмасыны юйрянмяк цчцн спектрометрляр, Эцняш кцляйини вя космик шцалары, Айятрафы фязада метеор селини гейд едян, Айын магнит сащясини вя космик радиошцаланманы тядгиг едян ъищазлар гойулмуш, Ай сятщинин бюйцк юлчцдя чякилян шякилляри пейкдя йерляшян хцсуси телевизийа гурэулары иля Йеря верилмишдир. “Лунар орбитер” пейкляри  Ай сцхурларынын кимйяви тяркибини юйрянмякля йанашы, Ай сятщиндя радиоактив маддялярин консентрасийасыны да юлчмцш, еляъя дя “Аполлон” космик эямиляринин енмяси цчцн Ай сятщиндя йер сечмякдян ютрц мцхтялиф мясафялярдян Айын шяклини Йеря вермишдир. Бу пейклярин орбитинин сарсылмасыны арашдыраркян Ай сятщинин мцхтялиф дяринликляриндя йерляшян маскон (масс ъонъентратион) адланан бюйцк консентрасийалы маддяляр ашкар едилди. Айятрафы фяза вя Ай сятщинин мцхтялиф сащяляри щаггында щяртяряфли информасийа топламаг мягсядиля АСП бир-бириндян апоселен вя периселен мясафяляри, еляъя дя мейл буъаьы иля фярглянян мцхтялиф орбитляря бурахылыр.

  “Луна-10” автоматик стансийасы.

   

   Космик апаратын Айын пейки орбитиня кечмя схеми:

  В – космик апаратын селеносентрик щиперболик орбитдян (1) Айа йахын нюгтядяки сцряти;

  В – тормозлайыъы импулс;

  υ – космик апаратын Айын пейки орбитиня (2) кечмяси нятиъясиндя тормозланмадан сонракы сцряти;

  3 – Айын ъазибя тясири сферасы.

  AYIN SÜNİ PEYKLƏRİ (ASP)

  АЙЫН СЦНИ ПЕЙКЛЯРИ (АСП) – Айятрафы орбитя чыхарылмыш космик учуш апаратлары. Айын илк сцни пейки 1966 ил мартын 31-дя бурахылмыш “Луна-10” космик апаратыдыр. АСП-нин щярякяти,  ясасян, Айын ъазибя гцввяси иля мцяййян едилир. АСП бурахыланда дашыйыъы ракетин ахырынъы пилляси яввялъя Йер пейкинин орбитиня чыхарылмыш, сонра реактив мцщяррикин ялавя гошулмасы иля Айа доьру учуш орбитиня кечирилмишдир. Космик апаратын сцряти,  Йерятрафы орбитдян  Айа  доьру старт эютцряркян параболик орбитдяки сцрятдян  кичик  олур.  Йер сятщиндян 200 км щцнд.-дя Йерятрафы орбитдян старт эютцряркян мцмкцн  олан  ян  кичик   сцрят ~10,92 км/сан-дир (бу щцнд.-дя параболик сцрят 11,015 км/сан-дир). Бу сцрятля космик апаратын Ай ятрафына гядяр олан учуш мцддяти ~4,74 эцндцр. 10,93 вя 10,96 км/сан старт сцрятляриндя учуш уйьун олараг 3,5 вя 2,6 эцн давам едир. Космик апарат Ай мяркязиндян  66000 км мясафядя Айын ъазибя тясири сферасына дахил олур. Ай ятрафына доланмасы цчцн ъазибя тясири сферасынын сярщядиндя апаратын сцряти 0,8 км/сан-дян кичик олмамалыдыр. Бу сцрят Айдан 66000 км мясафядя апаратын параболик сцрятиндян (0,38 км/сан) кифайят гядяр бюйцкдцр. Бу шяртляр дахилиндя космик апарат пассив (идаря едилмяйян) щярякят щалында Ай ятрафына щиперболик трайекторийа бойунъа доланыр, сонра Айын тясир сферасыны тярк едяряк Йеря гайыдыр. АСП-нин Ай сятщиня ендирилмяси вя еляъя дя Йеря гайтарылмасы Айятрафы орбитдян щяйата кечирилир. “Луна-10” Йерятрафы орбитдян Айа 10,87 км/сан сцрятля (Йердян 270 км йцксякдя) старт эютцрмцш, 3,5 эцндян сонра Ай ятрафына доланараг, онун сятщиндян

  1000 км мясафядя селеносентрик орбитя чыхарылмышдыр (селеносентрик сцряти 2,1 км/сан). Тормозлайыъы ракет мцщяррики ишя салындыгдан сонра космик апаратын сцряти 1,25 км/сан азалдылмыш вя о, апоселендя Айдан мясафяси 1017 км, периселендя ися 315 км олан Айятрафы орбитя кечирилмишдир. 1966–74 иллярдя 7 “Луна” (ССРИ) вя 5 “Лунар орбитер” (АБШ) серийалы АСП Айятрафы орбитя чыхарылмышдыр. Айятрафы эямилярдя йерляшян елми-тядгигат ъищазлары иля Ай сятщинин вя Айятрафы фязанын хассяляри тядгиг едилмиш, Ай сятщинин топографик хяритясинин тяртиби цчцн мцхтялиф мясафялярдян Айын шякилляри чякилмиш, Ай сащясинин ъазибя тясирини, формасыны, дахили гурулушуну вя кцтлясини тяйин етмяк цчцн юлчмя ишляри апарылмышдыр. “Луна” серийалы пейклярдя Ай сцхурларынын гамма вя инфрагырмызы шцаланмасыны юйрянмяк цчцн спектрометрляр, Эцняш кцляйини вя космик шцалары, Айятрафы фязада метеор селини гейд едян, Айын магнит сащясини вя космик радиошцаланманы тядгиг едян ъищазлар гойулмуш, Ай сятщинин бюйцк юлчцдя чякилян шякилляри пейкдя йерляшян хцсуси телевизийа гурэулары иля Йеря верилмишдир. “Лунар орбитер” пейкляри  Ай сцхурларынын кимйяви тяркибини юйрянмякля йанашы, Ай сятщиндя радиоактив маддялярин консентрасийасыны да юлчмцш, еляъя дя “Аполлон” космик эямиляринин енмяси цчцн Ай сятщиндя йер сечмякдян ютрц мцхтялиф мясафялярдян Айын шяклини Йеря вермишдир. Бу пейклярин орбитинин сарсылмасыны арашдыраркян Ай сятщинин мцхтялиф дяринликляриндя йерляшян маскон (масс ъонъентратион) адланан бюйцк консентрасийалы маддяляр ашкар едилди. Айятрафы фяза вя Ай сятщинин мцхтялиф сащяляри щаггында щяртяряфли информасийа топламаг мягсядиля АСП бир-бириндян апоселен вя периселен мясафяляри, еляъя дя мейл буъаьы иля фярглянян мцхтялиф орбитляря бурахылыр.

  “Луна-10” автоматик стансийасы.

   

   Космик апаратын Айын пейки орбитиня кечмя схеми:

  В – космик апаратын селеносентрик щиперболик орбитдян (1) Айа йахын нюгтядяки сцряти;

  В – тормозлайыъы импулс;

  υ – космик апаратын Айын пейки орбитиня (2) кечмяси нятиъясиндя тормозланмадан сонракы сцряти;

  3 – Айын ъазибя тясири сферасы.