Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYSUNQUR


  БАЙСУНГУР Гийасяддин (15.9.1397, Щерат – 19.1.1434, Щерат йахынлыьында) – Теймури дювлят хадими, хяттат. Ямир Теймурун нявяси. Дивани-алинин цзвц (1417; бязи мянбяляря эюря сядри), атасы Шащрущ Мирзянин вялиящди олмушдур. Б. Тябриз ш.-нин валиси (1421), Нишапур, Тус вя Астрабад (индики Эцрэан) ш.-ляринин баш валиси олмушдур (1431). Атасынын 1421 вя 1429 иллярдя тцркманлара, 1427 илдя ися юзбякляря гаршы тяшкил етдийи сяфярляриндя фярглянмишдир.

  Б. ядябиййат вя инъясянятя бюйцк мараг эюстярмиш, тцрк, яряб вя фарс дилляриндя шеирляр йазмыш, сянят хадимлярини щимайя етмиш, Щератын мядяниййят мяркязиня чеврилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 1421 илдя Азярб. сяфяриндян гайыдаркян мяшщур нястялиг устасы Мирзя Ъяфяр Тябризини Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир. Сонрадан Байсунгур Сянят Академийасы адландырылан бу китабханада Щерат миниатцр мяктябинин ясасы гойулмушдур. Б.-ун ясярляри “Эцлцстан сарайы” китабханасы (Тещран), Мяшщяд китабханасы, Истанбул ун-тинин китабханасы вя с. йерлярдя сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYSUNQUR


  БАЙСУНГУР Гийасяддин (15.9.1397, Щерат – 19.1.1434, Щерат йахынлыьында) – Теймури дювлят хадими, хяттат. Ямир Теймурун нявяси. Дивани-алинин цзвц (1417; бязи мянбяляря эюря сядри), атасы Шащрущ Мирзянин вялиящди олмушдур. Б. Тябриз ш.-нин валиси (1421), Нишапур, Тус вя Астрабад (индики Эцрэан) ш.-ляринин баш валиси олмушдур (1431). Атасынын 1421 вя 1429 иллярдя тцркманлара, 1427 илдя ися юзбякляря гаршы тяшкил етдийи сяфярляриндя фярглянмишдир.

  Б. ядябиййат вя инъясянятя бюйцк мараг эюстярмиш, тцрк, яряб вя фарс дилляриндя шеирляр йазмыш, сянят хадимлярини щимайя етмиш, Щератын мядяниййят мяркязиня чеврилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 1421 илдя Азярб. сяфяриндян гайыдаркян мяшщур нястялиг устасы Мирзя Ъяфяр Тябризини Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир. Сонрадан Байсунгур Сянят Академийасы адландырылан бу китабханада Щерат миниатцр мяктябинин ясасы гойулмушдур. Б.-ун ясярляри “Эцлцстан сарайы” китабханасы (Тещран), Мяшщяд китабханасы, Истанбул ун-тинин китабханасы вя с. йерлярдя сахланылыр.

  BAYSUNQUR


  БАЙСУНГУР Гийасяддин (15.9.1397, Щерат – 19.1.1434, Щерат йахынлыьында) – Теймури дювлят хадими, хяттат. Ямир Теймурун нявяси. Дивани-алинин цзвц (1417; бязи мянбяляря эюря сядри), атасы Шащрущ Мирзянин вялиящди олмушдур. Б. Тябриз ш.-нин валиси (1421), Нишапур, Тус вя Астрабад (индики Эцрэан) ш.-ляринин баш валиси олмушдур (1431). Атасынын 1421 вя 1429 иллярдя тцркманлара, 1427 илдя ися юзбякляря гаршы тяшкил етдийи сяфярляриндя фярглянмишдир.

  Б. ядябиййат вя инъясянятя бюйцк мараг эюстярмиш, тцрк, яряб вя фарс дилляриндя шеирляр йазмыш, сянят хадимлярини щимайя етмиш, Щератын мядяниййят мяркязиня чеврилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 1421 илдя Азярб. сяфяриндян гайыдаркян мяшщур нястялиг устасы Мирзя Ъяфяр Тябризини Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир. Сонрадан Байсунгур Сянят Академийасы адландырылан бу китабханада Щерат миниатцр мяктябинин ясасы гойулмушдур. Б.-ун ясярляри “Эцлцстан сарайы” китабханасы (Тещран), Мяшщяд китабханасы, Истанбул ун-тинин китабханасы вя с. йерлярдя сахланылыр.