Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYSUNQUR MİRZƏ


  БАЙСУНГУР МИРЗЯ (тягр. 1481–92) – Аьгойунлу щюкмдары [1490–92]. Султан Йагубун оьлу. Кичик йашларында Фарс яйалятинин щакими тяйин едилмишди. Яслиндя яйаляти Б.М.-нин ляляси, баш ямир Суфи Хялил идаря едирди. Султан Йагубун юлцмцндян (1490) сонра 9 йашлы Б.М. Суфи Хялилин дястяйи иля тахта чыхарылды. Суфи Хялиля галиб эялян Сцлейман бяй Биъяноьлу щакимиййяти яля кечирди. Бир мцддят сонра Байандур яйанларындан Ейбя султан Б.М.-нин ямиси оьлу Рцстям Мирзяни (Узун Щясянин нявяси) щябсдя олдуьу Ялинъя галасындан азад едяряк щакимиййятя эятирди. Б.М. бабасы Фяррух Йасарын сарайына сыьынды. Щакимиййят уьрунда баш верян дюйцшлярин бириндя Б.М. Рцстям Мирзяйя мяьлуб олду вя юлдцрцлдц.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3. Б.,1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYSUNQUR MİRZƏ


  БАЙСУНГУР МИРЗЯ (тягр. 1481–92) – Аьгойунлу щюкмдары [1490–92]. Султан Йагубун оьлу. Кичик йашларында Фарс яйалятинин щакими тяйин едилмишди. Яслиндя яйаляти Б.М.-нин ляляси, баш ямир Суфи Хялил идаря едирди. Султан Йагубун юлцмцндян (1490) сонра 9 йашлы Б.М. Суфи Хялилин дястяйи иля тахта чыхарылды. Суфи Хялиля галиб эялян Сцлейман бяй Биъяноьлу щакимиййяти яля кечирди. Бир мцддят сонра Байандур яйанларындан Ейбя султан Б.М.-нин ямиси оьлу Рцстям Мирзяни (Узун Щясянин нявяси) щябсдя олдуьу Ялинъя галасындан азад едяряк щакимиййятя эятирди. Б.М. бабасы Фяррух Йасарын сарайына сыьынды. Щакимиййят уьрунда баш верян дюйцшлярин бириндя Б.М. Рцстям Мирзяйя мяьлуб олду вя юлдцрцлдц.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3. Б.,1999.

  BAYSUNQUR MİRZƏ


  БАЙСУНГУР МИРЗЯ (тягр. 1481–92) – Аьгойунлу щюкмдары [1490–92]. Султан Йагубун оьлу. Кичик йашларында Фарс яйалятинин щакими тяйин едилмишди. Яслиндя яйаляти Б.М.-нин ляляси, баш ямир Суфи Хялил идаря едирди. Султан Йагубун юлцмцндян (1490) сонра 9 йашлы Б.М. Суфи Хялилин дястяйи иля тахта чыхарылды. Суфи Хялиля галиб эялян Сцлейман бяй Биъяноьлу щакимиййяти яля кечирди. Бир мцддят сонра Байандур яйанларындан Ейбя султан Б.М.-нин ямиси оьлу Рцстям Мирзяни (Узун Щясянин нявяси) щябсдя олдуьу Ялинъя галасындан азад едяряк щакимиййятя эятирди. Б.М. бабасы Фяррух Йасарын сарайына сыьынды. Щакимиййят уьрунда баш верян дюйцшлярин бириндя Б.М. Рцстям Мирзяйя мяьлуб олду вя юлдцрцлдц.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3. Б.,1999.