Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYT


  БАЙТ (инэ. бйте) – 1) информасийа мигдарынын юлчц ващиди. Адятян, 8 битдян (икилик ващиддян) тяшкил олунур. Верилянлярин бейнялхалг кодлашдырма системиндя (АСЪЫЫ, ЕБЪДЫЪ) якс едилян (чап олунан) вя йа идаряедиъи символун кодуну эюстярир. Тюрямя ващидляр: килобайт (1 Кбайт = 1024 байт), мегабайт
  (1Мбайт = 1024 Кбайт), эигабайт (1 Эбайт = 1024 Мбайт) вя с.; 2) йаддашын цнванлашдырыла билян ян кичик ващиди (бирэя емал едилян битляр ардыъыллыьы).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYT


  БАЙТ (инэ. бйте) – 1) информасийа мигдарынын юлчц ващиди. Адятян, 8 битдян (икилик ващиддян) тяшкил олунур. Верилянлярин бейнялхалг кодлашдырма системиндя (АСЪЫЫ, ЕБЪДЫЪ) якс едилян (чап олунан) вя йа идаряедиъи символун кодуну эюстярир. Тюрямя ващидляр: килобайт (1 Кбайт = 1024 байт), мегабайт
  (1Мбайт = 1024 Кбайт), эигабайт (1 Эбайт = 1024 Мбайт) вя с.; 2) йаддашын цнванлашдырыла билян ян кичик ващиди (бирэя емал едилян битляр ардыъыллыьы).

  BAYT


  БАЙТ (инэ. бйте) – 1) информасийа мигдарынын юлчц ващиди. Адятян, 8 битдян (икилик ващиддян) тяшкил олунур. Верилянлярин бейнялхалг кодлашдырма системиндя (АСЪЫЫ, ЕБЪДЫЪ) якс едилян (чап олунан) вя йа идаряедиъи символун кодуну эюстярир. Тюрямя ващидляр: килобайт (1 Кбайт = 1024 байт), мегабайт
  (1Мбайт = 1024 Кбайт), эигабайт (1 Эбайт = 1024 Мбайт) вя с.; 2) йаддашын цнванлашдырыла билян ян кичик ващиди (бирэя емал едилян битляр ардыъыллыьы).