Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLƏCİK

  БИЛЯЪИК – Тцркийянин Мярмяря бюлэясиндя ил. Сащ. 4,3 мин км2. Ящ. 193,2 мин (2008). Инз. м. Биляъик ш.-дир. Б. илинин ъ.-у даьлыг, шм.-ы йайла (щцнд. 500 м-ядяк) вя овалыглардан ибарятдир. Файдалы газынтылары: лигнит, мярмяр, эил. Йайы исти вя гураг, гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру Биляъик ш.-индя 2,5°Ъ) кечир, даьларда гар бир нечя эцн галыр. Йаьынтынын иллик мигдары 400–500 мм-дир. Илин яразисини икийя бюлян Сакарйа чайы Гара дяниз щювзясиня аиддир. Игтисадиййатыны
  якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLƏCİK

  БИЛЯЪИК – Тцркийянин Мярмяря бюлэясиндя ил. Сащ. 4,3 мин км2. Ящ. 193,2 мин (2008). Инз. м. Биляъик ш.-дир. Б. илинин ъ.-у даьлыг, шм.-ы йайла (щцнд. 500 м-ядяк) вя овалыглардан ибарятдир. Файдалы газынтылары: лигнит, мярмяр, эил. Йайы исти вя гураг, гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру Биляъик ш.-индя 2,5°Ъ) кечир, даьларда гар бир нечя эцн галыр. Йаьынтынын иллик мигдары 400–500 мм-дир. Илин яразисини икийя бюлян Сакарйа чайы Гара дяниз щювзясиня аиддир. Игтисадиййатыны
  якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир.

  BİLƏCİK

  БИЛЯЪИК – Тцркийянин Мярмяря бюлэясиндя ил. Сащ. 4,3 мин км2. Ящ. 193,2 мин (2008). Инз. м. Биляъик ш.-дир. Б. илинин ъ.-у даьлыг, шм.-ы йайла (щцнд. 500 м-ядяк) вя овалыглардан ибарятдир. Файдалы газынтылары: лигнит, мярмяр, эил. Йайы исти вя гураг, гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру Биляъик ш.-индя 2,5°Ъ) кечир, даьларда гар бир нечя эцн галыр. Йаьынтынын иллик мигдары 400–500 мм-дир. Илин яразисини икийя бюлян Сакарйа чайы Гара дяниз щювзясиня аиддир. Игтисадиййатыны
  якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир.