Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYTARLIQ SANİTARİYASI


  БАЙТАРЛЫГ САНИТАРИЙАСЫ – щейванларын инфексион вя инвазион хястяликляринин профилактикасы, ящалинин саьламлыьынын инсан вя щейванлар цчцн цмуми олан хястяликлярдян мцщафизяси мясялялярини, щабеля санитарийа тялябляриня ъаваб верян щейван мяншяли мящсулларын, хаммалларын вя йемлярин алынмасы йолларыны юйрянян байтарлыг бюлмяси.


  Б. с. б а й т а р л ы г-с а н и т а р и й а  т я д б и р л я р и н и ишляйиб щазырлайыр. Бунлар, зийанвериъи организмлярин, хястяликлярин, хястяликкечириъи, йахуд хястяликтюрядиъи организмлярин кечмясиндян, мющкямлянмясиндян вя йа йайылмасындан горунмаг мягсядиля мцяййян едилян вя иърасы мяъбури олан тялябляр вя цсуллардыр. Онлар байтарлыг ганунвериъилийи иля низамланыр. Щейванларын саьламлыьынын мцщафизясиня даир байтарлыг-санитарийа тядбирляриня дахилдир: щейванлар цчцн биналарда, йемлярин сахланмасы вя емалы, пейинин йыьылмасы вя сахланмасы заманы мцяййян режимин эюзлянилмяси; биоложи туллантыларын дезинфексийасы, дезинсексийасы, дератизасийасы, утилизасийасы; торпаьын, суйун чирклянмядян мцщафизяси вя с. Ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси тядбирляри щейвандарлыг мящсулларынын емалы мцяссисяляриндя, щейван мяншяли мящсулларын сахландыьы вя сатылдыьы йерлярдя байтарлыг-санитарийа нязарятинин тяшкилини нязярдя тутур. Б.с., байтарлыг-санитарийа тядбирляриндян башга, щямчинин щейван мяншяли мящсулларын, щейванлар цчцн йемлярин, суйун, дярман васитяляринин тящлцкясизлик эюстяриъиляринин байтарлыг-санитарийа нормативлярини, щейванларын вя онларын йашадыьы мцщитин сахланылмасы вя эиэийенасынын регламентлярини ишляйиб щазырлайыр.


  Б.с. бир сыра ясаслы вя тятбиги елмлярля (еколоэийа, физиолоэийа, биокимйа, кимйа, миколоэийа, вирусолоэийа, епизоотолоэийа, епидемиолоэийа, щелминтолоэийа, арахноентомолоэийа, санитарийа микро- биолоэийасы вя с.) сых ялагядардыр вя онларын тядгигат цсулларындан вя нятиъяляриндян истифадя едир. Байтарлыг-санитарийа тядбирляри 19 ясрдя Л. Пастерин микробиолоэийа сащясиндяки кяшфляриндян сонра елми ъящятдян ясасландырылды. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Н.А. Сошественски щейвандарлыгда дезинфексийа цчцн кимйяви маддялярдян истифадя олунмасыны ясасландырды. Щейвандарлыг биналарынын, нягл. васитяляринин аерозол, газ, кюпцклц формалар, сцрятляндирилмиш електронлар, 60Ъо-ынгамма-шцалары вя с. иля дезинфексийа гайдалары, щабеля зийанвериъи буьумайаглылар вя сичанаохшар эямириъилярля мцбаризя гайдалары ишляниб щазырланмышдыр. Щейван мяншяли мящсул вя йемлярдя патоэен микроорганизмлярин, микотоксинлярин вя щормонларын йени ашкар едилмяси цсуллары, зярярсизляшдирилмяси вя детоксикасийа гайдалары тятбиг олунмушдур. Гарайара, вярям, бруселлйоз, тулйаремийа вя с. хястяликлярин йайылмасына гаршы мцбаризядя мал гябиристанларынын ляьви вя онларын байтарлыг-санитарийа утилизасийа заводлары иля явяз едилмясидир. Бах щямчинин Байтарлыг, Байтарлыг-санитарийа експертизасы, Щейванларын эиэийенасы, Дювлят байтарлыг нязаряти.
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYTARLIQ SANİTARİYASI


  БАЙТАРЛЫГ САНИТАРИЙАСЫ – щейванларын инфексион вя инвазион хястяликляринин профилактикасы, ящалинин саьламлыьынын инсан вя щейванлар цчцн цмуми олан хястяликлярдян мцщафизяси мясялялярини, щабеля санитарийа тялябляриня ъаваб верян щейван мяншяли мящсулларын, хаммалларын вя йемлярин алынмасы йолларыны юйрянян байтарлыг бюлмяси.


  Б. с. б а й т а р л ы г-с а н и т а р и й а  т я д б и р л я р и н и ишляйиб щазырлайыр. Бунлар, зийанвериъи организмлярин, хястяликлярин, хястяликкечириъи, йахуд хястяликтюрядиъи организмлярин кечмясиндян, мющкямлянмясиндян вя йа йайылмасындан горунмаг мягсядиля мцяййян едилян вя иърасы мяъбури олан тялябляр вя цсуллардыр. Онлар байтарлыг ганунвериъилийи иля низамланыр. Щейванларын саьламлыьынын мцщафизясиня даир байтарлыг-санитарийа тядбирляриня дахилдир: щейванлар цчцн биналарда, йемлярин сахланмасы вя емалы, пейинин йыьылмасы вя сахланмасы заманы мцяййян режимин эюзлянилмяси; биоложи туллантыларын дезинфексийасы, дезинсексийасы, дератизасийасы, утилизасийасы; торпаьын, суйун чирклянмядян мцщафизяси вя с. Ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси тядбирляри щейвандарлыг мящсулларынын емалы мцяссисяляриндя, щейван мяншяли мящсулларын сахландыьы вя сатылдыьы йерлярдя байтарлыг-санитарийа нязарятинин тяшкилини нязярдя тутур. Б.с., байтарлыг-санитарийа тядбирляриндян башга, щямчинин щейван мяншяли мящсулларын, щейванлар цчцн йемлярин, суйун, дярман васитяляринин тящлцкясизлик эюстяриъиляринин байтарлыг-санитарийа нормативлярини, щейванларын вя онларын йашадыьы мцщитин сахланылмасы вя эиэийенасынын регламентлярини ишляйиб щазырлайыр.


  Б.с. бир сыра ясаслы вя тятбиги елмлярля (еколоэийа, физиолоэийа, биокимйа, кимйа, миколоэийа, вирусолоэийа, епизоотолоэийа, епидемиолоэийа, щелминтолоэийа, арахноентомолоэийа, санитарийа микро- биолоэийасы вя с.) сых ялагядардыр вя онларын тядгигат цсулларындан вя нятиъяляриндян истифадя едир. Байтарлыг-санитарийа тядбирляри 19 ясрдя Л. Пастерин микробиолоэийа сащясиндяки кяшфляриндян сонра елми ъящятдян ясасландырылды. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Н.А. Сошественски щейвандарлыгда дезинфексийа цчцн кимйяви маддялярдян истифадя олунмасыны ясасландырды. Щейвандарлыг биналарынын, нягл. васитяляринин аерозол, газ, кюпцклц формалар, сцрятляндирилмиш електронлар, 60Ъо-ынгамма-шцалары вя с. иля дезинфексийа гайдалары, щабеля зийанвериъи буьумайаглылар вя сичанаохшар эямириъилярля мцбаризя гайдалары ишляниб щазырланмышдыр. Щейван мяншяли мящсул вя йемлярдя патоэен микроорганизмлярин, микотоксинлярин вя щормонларын йени ашкар едилмяси цсуллары, зярярсизляшдирилмяси вя детоксикасийа гайдалары тятбиг олунмушдур. Гарайара, вярям, бруселлйоз, тулйаремийа вя с. хястяликлярин йайылмасына гаршы мцбаризядя мал гябиристанларынын ляьви вя онларын байтарлыг-санитарийа утилизасийа заводлары иля явяз едилмясидир. Бах щямчинин Байтарлыг, Байтарлыг-санитарийа експертизасы, Щейванларын эиэийенасы, Дювлят байтарлыг нязаряти.
   

  BAYTARLIQ SANİTARİYASI


  БАЙТАРЛЫГ САНИТАРИЙАСЫ – щейванларын инфексион вя инвазион хястяликляринин профилактикасы, ящалинин саьламлыьынын инсан вя щейванлар цчцн цмуми олан хястяликлярдян мцщафизяси мясялялярини, щабеля санитарийа тялябляриня ъаваб верян щейван мяншяли мящсулларын, хаммалларын вя йемлярин алынмасы йолларыны юйрянян байтарлыг бюлмяси.


  Б. с. б а й т а р л ы г-с а н и т а р и й а  т я д б и р л я р и н и ишляйиб щазырлайыр. Бунлар, зийанвериъи организмлярин, хястяликлярин, хястяликкечириъи, йахуд хястяликтюрядиъи организмлярин кечмясиндян, мющкямлянмясиндян вя йа йайылмасындан горунмаг мягсядиля мцяййян едилян вя иърасы мяъбури олан тялябляр вя цсуллардыр. Онлар байтарлыг ганунвериъилийи иля низамланыр. Щейванларын саьламлыьынын мцщафизясиня даир байтарлыг-санитарийа тядбирляриня дахилдир: щейванлар цчцн биналарда, йемлярин сахланмасы вя емалы, пейинин йыьылмасы вя сахланмасы заманы мцяййян режимин эюзлянилмяси; биоложи туллантыларын дезинфексийасы, дезинсексийасы, дератизасийасы, утилизасийасы; торпаьын, суйун чирклянмядян мцщафизяси вя с. Ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси тядбирляри щейвандарлыг мящсулларынын емалы мцяссисяляриндя, щейван мяншяли мящсулларын сахландыьы вя сатылдыьы йерлярдя байтарлыг-санитарийа нязарятинин тяшкилини нязярдя тутур. Б.с., байтарлыг-санитарийа тядбирляриндян башга, щямчинин щейван мяншяли мящсулларын, щейванлар цчцн йемлярин, суйун, дярман васитяляринин тящлцкясизлик эюстяриъиляринин байтарлыг-санитарийа нормативлярини, щейванларын вя онларын йашадыьы мцщитин сахланылмасы вя эиэийенасынын регламентлярини ишляйиб щазырлайыр.


  Б.с. бир сыра ясаслы вя тятбиги елмлярля (еколоэийа, физиолоэийа, биокимйа, кимйа, миколоэийа, вирусолоэийа, епизоотолоэийа, епидемиолоэийа, щелминтолоэийа, арахноентомолоэийа, санитарийа микро- биолоэийасы вя с.) сых ялагядардыр вя онларын тядгигат цсулларындан вя нятиъяляриндян истифадя едир. Байтарлыг-санитарийа тядбирляри 19 ясрдя Л. Пастерин микробиолоэийа сащясиндяки кяшфляриндян сонра елми ъящятдян ясасландырылды. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Н.А. Сошественски щейвандарлыгда дезинфексийа цчцн кимйяви маддялярдян истифадя олунмасыны ясасландырды. Щейвандарлыг биналарынын, нягл. васитяляринин аерозол, газ, кюпцклц формалар, сцрятляндирилмиш електронлар, 60Ъо-ынгамма-шцалары вя с. иля дезинфексийа гайдалары, щабеля зийанвериъи буьумайаглылар вя сичанаохшар эямириъилярля мцбаризя гайдалары ишляниб щазырланмышдыр. Щейван мяншяли мящсул вя йемлярдя патоэен микроорганизмлярин, микотоксинлярин вя щормонларын йени ашкар едилмяси цсуллары, зярярсизляшдирилмяси вя детоксикасийа гайдалары тятбиг олунмушдур. Гарайара, вярям, бруселлйоз, тулйаремийа вя с. хястяликлярин йайылмасына гаршы мцбаризядя мал гябиристанларынын ляьви вя онларын байтарлыг-санитарийа утилизасийа заводлары иля явяз едилмясидир. Бах щямчинин Байтарлыг, Байтарлыг-санитарийа експертизасы, Щейванларын эиэийенасы, Дювлят байтарлыг нязаряти.