Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYIRDETMƏ QABİLİYYƏTİ

  АЙЫРДЕТМЯ ГАБИЛИЙЙЯТИ, а й ы р д е т м я э ц ъ ц – 1) радио, фото, оптик системлярин вя с. фязада замана, йахуд физики хассяляриня эюря чох йахын олан обйектляри (просесляри) фяргляндирмяк хассяси; хассянин мигдари юлчцсц (мяс., обйективин А.г. онун айры-айры тясвир етдийи вя хцсуси тест-обйект тясвиринин 1 мм-иня дцшян штрихлярин сайы иля ифадя олунур). 2) Ф о т о м а т е р и а л д а – фото тябягянин обйектин тясвиринин хырда деталларыны айрылыгда йарат маг, тясвир етмяк габилиййяти; фототябягянин ишыьа щяссас компонентляринин дисперслик дяряъясиндян иряли эялир вя оптик тясвирин тязадындан, шцанын спектрал тяркибиндян, експозисийадан, ашкарлама шяраитиндян вя с. амиллярдян асылыдыр. 3) С п е к т р о с к о п и й а д а – спектрал ъищазын ики охшар спектрал хятти фяргляндирмяк габилиййятини якс етдирян характеристикасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYIRDETMƏ QABİLİYYƏTİ

  АЙЫРДЕТМЯ ГАБИЛИЙЙЯТИ, а й ы р д е т м я э ц ъ ц – 1) радио, фото, оптик системлярин вя с. фязада замана, йахуд физики хассяляриня эюря чох йахын олан обйектляри (просесляри) фяргляндирмяк хассяси; хассянин мигдари юлчцсц (мяс., обйективин А.г. онун айры-айры тясвир етдийи вя хцсуси тест-обйект тясвиринин 1 мм-иня дцшян штрихлярин сайы иля ифадя олунур). 2) Ф о т о м а т е р и а л д а – фото тябягянин обйектин тясвиринин хырда деталларыны айрылыгда йарат маг, тясвир етмяк габилиййяти; фототябягянин ишыьа щяссас компонентляринин дисперслик дяряъясиндян иряли эялир вя оптик тясвирин тязадындан, шцанын спектрал тяркибиндян, експозисийадан, ашкарлама шяраитиндян вя с. амиллярдян асылыдыр. 3) С п е к т р о с к о п и й а д а – спектрал ъищазын ики охшар спектрал хятти фяргляндирмяк габилиййятини якс етдирян характеристикасы.

  AYIRDETMƏ QABİLİYYƏTİ

  АЙЫРДЕТМЯ ГАБИЛИЙЙЯТИ, а й ы р д е т м я э ц ъ ц – 1) радио, фото, оптик системлярин вя с. фязада замана, йахуд физики хассяляриня эюря чох йахын олан обйектляри (просесляри) фяргляндирмяк хассяси; хассянин мигдари юлчцсц (мяс., обйективин А.г. онун айры-айры тясвир етдийи вя хцсуси тест-обйект тясвиринин 1 мм-иня дцшян штрихлярин сайы иля ифадя олунур). 2) Ф о т о м а т е р и а л д а – фото тябягянин обйектин тясвиринин хырда деталларыны айрылыгда йарат маг, тясвир етмяк габилиййяти; фототябягянин ишыьа щяссас компонентляринин дисперслик дяряъясиндян иряли эялир вя оптик тясвирин тязадындан, шцанын спектрал тяркибиндян, експозисийадан, ашкарлама шяраитиндян вя с. амиллярдян асылыдыр. 3) С п е к т р о с к о п и й а д а – спектрал ъищазын ики охшар спектрал хятти фяргляндирмяк габилиййятини якс етдирян характеристикасы.