Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYTE


  Цстйурд платосунун (Газахыстан, Манэистау вил.) шм.-ында е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысына аид дини абидяляр. 1984 илдян РЕА-нын Археолоэийа Ин-ту тяряфиндян тядгиг олунур. Щейкял груплары, стелалар, ойма дашлар, “гурбанвермя масалары”, касайабянзяр даш гурбанэащлар вя 3 курган групундан ибарят дюрд комплексдир. Б.-ЫЫЫ там шякилдя, Б.-Ы вя Б.-ЫВ (100-дяк щейкял вя стела, щямчинин 250 фрагмент) гисмян тядгиг олунмушдур. Щейкяллярин яксяриййяти ящянэдашыдан дцзялдилмиш антропоморф фигурлардыр вя е.я. 4–2 ясрлярдя Гярби, Мяркязи вя Орта Асийа кючяриляриня (сарматлар, саклар, массаэетляр, дащиляр) хас олан гылынълар, хянъярляр, ох вя йай габлары, щамар дябилгяляр, гармагла баьланан кямярляр, синябяндляр вя голбаьларла бязядилмишдир. Щейкяллярин гящряманлар щаггындакы силсиля тясяввцрлярля баьлы олдуьу ещтимал едилир; гящряманлара гурбанвермя зярури иди. Тикилилярин вя щейкяллярин сайына вя чешидиня эюря Б. Аврасийа чюлляриндя надир дини абидядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYTE


  Цстйурд платосунун (Газахыстан, Манэистау вил.) шм.-ында е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысына аид дини абидяляр. 1984 илдян РЕА-нын Археолоэийа Ин-ту тяряфиндян тядгиг олунур. Щейкял груплары, стелалар, ойма дашлар, “гурбанвермя масалары”, касайабянзяр даш гурбанэащлар вя 3 курган групундан ибарят дюрд комплексдир. Б.-ЫЫЫ там шякилдя, Б.-Ы вя Б.-ЫВ (100-дяк щейкял вя стела, щямчинин 250 фрагмент) гисмян тядгиг олунмушдур. Щейкяллярин яксяриййяти ящянэдашыдан дцзялдилмиш антропоморф фигурлардыр вя е.я. 4–2 ясрлярдя Гярби, Мяркязи вя Орта Асийа кючяриляриня (сарматлар, саклар, массаэетляр, дащиляр) хас олан гылынълар, хянъярляр, ох вя йай габлары, щамар дябилгяляр, гармагла баьланан кямярляр, синябяндляр вя голбаьларла бязядилмишдир. Щейкяллярин гящряманлар щаггындакы силсиля тясяввцрлярля баьлы олдуьу ещтимал едилир; гящряманлара гурбанвермя зярури иди. Тикилилярин вя щейкяллярин сайына вя чешидиня эюря Б. Аврасийа чюлляриндя надир дини абидядир.

  BAYTE


  Цстйурд платосунун (Газахыстан, Манэистау вил.) шм.-ында е.я. 1-ъи миниллийин 2-ъи йарысына аид дини абидяляр. 1984 илдян РЕА-нын Археолоэийа Ин-ту тяряфиндян тядгиг олунур. Щейкял груплары, стелалар, ойма дашлар, “гурбанвермя масалары”, касайабянзяр даш гурбанэащлар вя 3 курган групундан ибарят дюрд комплексдир. Б.-ЫЫЫ там шякилдя, Б.-Ы вя Б.-ЫВ (100-дяк щейкял вя стела, щямчинин 250 фрагмент) гисмян тядгиг олунмушдур. Щейкяллярин яксяриййяти ящянэдашыдан дцзялдилмиш антропоморф фигурлардыр вя е.я. 4–2 ясрлярдя Гярби, Мяркязи вя Орта Асийа кючяриляриня (сарматлар, саклар, массаэетляр, дащиляр) хас олан гылынълар, хянъярляр, ох вя йай габлары, щамар дябилгяляр, гармагла баьланан кямярляр, синябяндляр вя голбаьларла бязядилмишдир. Щейкяллярин гящряманлар щаггындакы силсиля тясяввцрлярля баьлы олдуьу ещтимал едилир; гящряманлара гурбанвермя зярури иди. Тикилилярин вя щейкяллярин сайына вя чешидиня эюря Б. Аврасийа чюлляриндя надир дини абидядир.