Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAZAL CİSMCİK

  БАЗАЛ ЪИСМЪИК, кинетосома – еукариотларда щцъейрядахили структур; кирпикъиклярин вя гамчыларын тямялиндя йерляшир вя онларын щцъейрядя бяркидилмясини, щямчинин онларын охунун – аксонеманын бюйцмясини тямин едир. Б. ъ., диварлары бир-бириня паралел йерляшян 9 цчдяняли микроборуъугдан ибарят гыса силиндр шяклиндядир. Б. ъ.-ин ултраструктуру сентриолларын ултраструктуруна охшардыр; мяс., онурьалыларын кирпикли епителисиндя Б.ъ. сентриолларын икиляшмяси йолу иля, чохгамчылыларда вя гыжыкимилярдя дейтерос адланан намялум тябиятли сых материалын агрегатларындан ямяля эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAZAL CİSMCİK

  БАЗАЛ ЪИСМЪИК, кинетосома – еукариотларда щцъейрядахили структур; кирпикъиклярин вя гамчыларын тямялиндя йерляшир вя онларын щцъейрядя бяркидилмясини, щямчинин онларын охунун – аксонеманын бюйцмясини тямин едир. Б. ъ., диварлары бир-бириня паралел йерляшян 9 цчдяняли микроборуъугдан ибарят гыса силиндр шяклиндядир. Б. ъ.-ин ултраструктуру сентриолларын ултраструктуруна охшардыр; мяс., онурьалыларын кирпикли епителисиндя Б.ъ. сентриолларын икиляшмяси йолу иля, чохгамчылыларда вя гыжыкимилярдя дейтерос адланан намялум тябиятли сых материалын агрегатларындан ямяля эялир.

  BAZAL CİSMCİK

  БАЗАЛ ЪИСМЪИК, кинетосома – еукариотларда щцъейрядахили структур; кирпикъиклярин вя гамчыларын тямялиндя йерляшир вя онларын щцъейрядя бяркидилмясини, щямчинин онларын охунун – аксонеманын бюйцмясини тямин едир. Б. ъ., диварлары бир-бириня паралел йерляшян 9 цчдяняли микроборуъугдан ибарят гыса силиндр шяклиндядир. Б. ъ.-ин ултраструктуру сентриолларын ултраструктуруна охшардыр; мяс., онурьалыларын кирпикли епителисиндя Б.ъ. сентриолларын икиляшмяси йолу иля, чохгамчылыларда вя гыжыкимилярдя дейтерос адланан намялум тябиятли сых материалын агрегатларындан ямяля эялир.