Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAMİ ƏL-MƏANİ


  “ЪАМИ ЯЛ-МЯАНИ” – азярб.-лы мцяллифлярин дя ясярляринин дахил олдуьу топлу. Ялйазмада 12–16 ясрлярдя тцрк, ъаьатай вя фарс дилляриндя йазылмыш нязм вя няср нцмуняляри топланмышдыр. Тяртибчиси мялум дейилдир. 1534 илин февралында тамамландыьы гейд олунмушдур. Дюврцмцзядяк эялиб чатмыш йеэаня нцсхя Истанбулун Нури-Османиййя китабханасында сахланылыр. Топлуйа Сейид Йящйа Бакувинин 9 рисаляси, Фяридяддин Яттар, Сейид Щцсейни, Шащ Немятцллащ Вяли, Насир Хосров, Ядщями Шярги, Пири Ибращим Эцлшяни, Дядя Юмяр Рювшяни, Ъямали, Гайьысыз Яляддин вя Камал Цмминин шеирляри, Мащмуд Шя- бцстяринин “Эцлшяни-раз” ясяринин хцласяси, Нясими, Хялили вя Ъяфяринин гязялляри, Йунус Имрянин 219 илащиси вя “Рисалят яннцсщиййя” ясяри, “Гул Цбейди” тяхяллцсц иля йазан Шейбани щюкмдары Цбейдуллащ Ханын ясярляриндян сечмяляр, Низами Эянъяви, Хаъя Кирмани, Мювлана Ъялаляддин, Гасым Январ, Ящмяд Ъами вя Щафиз Ширазинин шеирляриндян нцмуняляр дахилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAMİ ƏL-MƏANİ


  “ЪАМИ ЯЛ-МЯАНИ” – азярб.-лы мцяллифлярин дя ясярляринин дахил олдуьу топлу. Ялйазмада 12–16 ясрлярдя тцрк, ъаьатай вя фарс дилляриндя йазылмыш нязм вя няср нцмуняляри топланмышдыр. Тяртибчиси мялум дейилдир. 1534 илин февралында тамамландыьы гейд олунмушдур. Дюврцмцзядяк эялиб чатмыш йеэаня нцсхя Истанбулун Нури-Османиййя китабханасында сахланылыр. Топлуйа Сейид Йящйа Бакувинин 9 рисаляси, Фяридяддин Яттар, Сейид Щцсейни, Шащ Немятцллащ Вяли, Насир Хосров, Ядщями Шярги, Пири Ибращим Эцлшяни, Дядя Юмяр Рювшяни, Ъямали, Гайьысыз Яляддин вя Камал Цмминин шеирляри, Мащмуд Шя- бцстяринин “Эцлшяни-раз” ясяринин хцласяси, Нясими, Хялили вя Ъяфяринин гязялляри, Йунус Имрянин 219 илащиси вя “Рисалят яннцсщиййя” ясяри, “Гул Цбейди” тяхяллцсц иля йазан Шейбани щюкмдары Цбейдуллащ Ханын ясярляриндян сечмяляр, Низами Эянъяви, Хаъя Кирмани, Мювлана Ъялаляддин, Гасым Январ, Ящмяд Ъами вя Щафиз Ширазинин шеирляриндян нцмуняляр дахилдир.

  CAMİ ƏL-MƏANİ


  “ЪАМИ ЯЛ-МЯАНИ” – азярб.-лы мцяллифлярин дя ясярляринин дахил олдуьу топлу. Ялйазмада 12–16 ясрлярдя тцрк, ъаьатай вя фарс дилляриндя йазылмыш нязм вя няср нцмуняляри топланмышдыр. Тяртибчиси мялум дейилдир. 1534 илин февралында тамамландыьы гейд олунмушдур. Дюврцмцзядяк эялиб чатмыш йеэаня нцсхя Истанбулун Нури-Османиййя китабханасында сахланылыр. Топлуйа Сейид Йящйа Бакувинин 9 рисаляси, Фяридяддин Яттар, Сейид Щцсейни, Шащ Немятцллащ Вяли, Насир Хосров, Ядщями Шярги, Пири Ибращим Эцлшяни, Дядя Юмяр Рювшяни, Ъямали, Гайьысыз Яляддин вя Камал Цмминин шеирляри, Мащмуд Шя- бцстяринин “Эцлшяни-раз” ясяринин хцласяси, Нясими, Хялили вя Ъяфяринин гязялляри, Йунус Имрянин 219 илащиси вя “Рисалят яннцсщиййя” ясяри, “Гул Цбейди” тяхяллцсц иля йазан Шейбани щюкмдары Цбейдуллащ Ханын ясярляриндян сечмяляр, Низами Эянъяви, Хаъя Кирмани, Мювлана Ъялаляддин, Гасым Январ, Ящмяд Ъами вя Щафиз Ширазинин шеирляриндян нцмуняляр дахилдир.