Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAMMU VƏ KƏŞMİR


  ЪÁММУ ВЯ КЯШМИР – Щиндистанын шм.-ында штат. Сащ. 222,2 мин км2. Ящ. 12,5 млн. (2011), ясасян, кяшмирлилярдир. Инз. м. Сринагар (гыш пайтахты – Ъамму) ш.-дир. Яразисини Гарагорум вя Гярби Щималайын даь силсиляляри кясир. Бузлаглар вар. Даь йамаълары ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешялярля юртцлцдцр. Иглими суб-тропик, муссондур. Мцщцм чайлары Щинд (голу Килкитля) вя Ъеламдыр. Ъ.вя К.-ин бир щиссяси Пакистан щюкумяти тяряфиндян идаря олунур. Штатын игтисадиййаты к. т. вя туризмя (Шилимар баьлары, щиндуист зийарятэащлары) ясасланыр. Ипякчилик, балыг овчулуьу, ихраъ цчцн к. т. мящсулларынын (мейвя, тярявяз, дянли биткиляр, зяфяран) вя кустар мямулатларын (халча вя шал) истещсалы, аьаъ емалы (крикет тохмагларынын щазырланмасы), баьчылыг инкишаф етмишдир.

  Ъамму шящяринрдян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAMMU VƏ KƏŞMİR


  ЪÁММУ ВЯ КЯШМИР – Щиндистанын шм.-ында штат. Сащ. 222,2 мин км2. Ящ. 12,5 млн. (2011), ясасян, кяшмирлилярдир. Инз. м. Сринагар (гыш пайтахты – Ъамму) ш.-дир. Яразисини Гарагорум вя Гярби Щималайын даь силсиляляри кясир. Бузлаглар вар. Даь йамаълары ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешялярля юртцлцдцр. Иглими суб-тропик, муссондур. Мцщцм чайлары Щинд (голу Килкитля) вя Ъеламдыр. Ъ.вя К.-ин бир щиссяси Пакистан щюкумяти тяряфиндян идаря олунур. Штатын игтисадиййаты к. т. вя туризмя (Шилимар баьлары, щиндуист зийарятэащлары) ясасланыр. Ипякчилик, балыг овчулуьу, ихраъ цчцн к. т. мящсулларынын (мейвя, тярявяз, дянли биткиляр, зяфяран) вя кустар мямулатларын (халча вя шал) истещсалы, аьаъ емалы (крикет тохмагларынын щазырланмасы), баьчылыг инкишаф етмишдир.

  Ъамму шящяринрдян эюрцнцш.

  CAMMU VƏ KƏŞMİR


  ЪÁММУ ВЯ КЯШМИР – Щиндистанын шм.-ында штат. Сащ. 222,2 мин км2. Ящ. 12,5 млн. (2011), ясасян, кяшмирлилярдир. Инз. м. Сринагар (гыш пайтахты – Ъамму) ш.-дир. Яразисини Гарагорум вя Гярби Щималайын даь силсиляляри кясир. Бузлаглар вар. Даь йамаълары ийняйарпаглы вя енлийарпаглы мешялярля юртцлцдцр. Иглими суб-тропик, муссондур. Мцщцм чайлары Щинд (голу Килкитля) вя Ъеламдыр. Ъ.вя К.-ин бир щиссяси Пакистан щюкумяти тяряфиндян идаря олунур. Штатын игтисадиййаты к. т. вя туризмя (Шилимар баьлары, щиндуист зийарятэащлары) ясасланыр. Ипякчилик, балыг овчулуьу, ихраъ цчцн к. т. мящсулларынын (мейвя, тярявяз, дянли биткиляр, зяфяран) вя кустар мямулатларын (халча вя шал) истещсалы, аьаъ емалы (крикет тохмагларынын щазырланмасы), баьчылыг инкишаф етмишдир.

  Ъамму шящяринрдян эюрцнцш.