Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAMNA

  ЪÁМНА, Ъумн а, Йамуна – Щиндистанда чай. Ганг чайынын ян узун саь голу. Уз. 1384 км, щювзясинин сащ. 351 мин км2. Мяркязи Щималай д-рынын Зас- кар силсилясиндяки бузлаглардан башланыр. Щинд-Ганг дцзянлийи иля ахыр. Ян бюйцк голу – Чамбал чайы. Ортаиллик су сярфи тягр. 2,5 мин м3/сан. Муссон йаьышлары йай эурсулулуьу йарадыр; тез-тез дашгынлар олур. Ъ.-дан чохсайлы суварма каналлары чякилмишдир. Дещлидян ашаьы щиссяси эямичилийя йарарлыдыр. Сувармада истифадя олунур. Дещли, Фяридабад, Агра, Аллащабад ш.-ляри Ъ. сащилиндядир.


  Ъамна чайы Аллащабад шящяри йахынлыьында.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAMNA

  ЪÁМНА, Ъумн а, Йамуна – Щиндистанда чай. Ганг чайынын ян узун саь голу. Уз. 1384 км, щювзясинин сащ. 351 мин км2. Мяркязи Щималай д-рынын Зас- кар силсилясиндяки бузлаглардан башланыр. Щинд-Ганг дцзянлийи иля ахыр. Ян бюйцк голу – Чамбал чайы. Ортаиллик су сярфи тягр. 2,5 мин м3/сан. Муссон йаьышлары йай эурсулулуьу йарадыр; тез-тез дашгынлар олур. Ъ.-дан чохсайлы суварма каналлары чякилмишдир. Дещлидян ашаьы щиссяси эямичилийя йарарлыдыр. Сувармада истифадя олунур. Дещли, Фяридабад, Агра, Аллащабад ш.-ляри Ъ. сащилиндядир.


  Ъамна чайы Аллащабад шящяри йахынлыьында.

  CAMNA

  ЪÁМНА, Ъумн а, Йамуна – Щиндистанда чай. Ганг чайынын ян узун саь голу. Уз. 1384 км, щювзясинин сащ. 351 мин км2. Мяркязи Щималай д-рынын Зас- кар силсилясиндяки бузлаглардан башланыр. Щинд-Ганг дцзянлийи иля ахыр. Ян бюйцк голу – Чамбал чайы. Ортаиллик су сярфи тягр. 2,5 мин м3/сан. Муссон йаьышлары йай эурсулулуьу йарадыр; тез-тез дашгынлар олур. Ъ.-дан чохсайлы суварма каналлары чякилмишдир. Дещлидян ашаьы щиссяси эямичилийя йарарлыдыр. Сувармада истифадя олунур. Дещли, Фяридабад, Агра, Аллащабад ш.-ляри Ъ. сащилиндядир.


  Ъамна чайы Аллащабад шящяри йахынлыьында.