Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLƏK

  БИЛЯК – онурьалыларда йухары (юн) бешбармаглы ятрафын саид вя ялдараьы арасында йерляшян щиссяси. Инсанда Б. юз араларында билякарасы ойнагларла бирляшян 2 сыра кичик сцмцклярдян ибарятдир. Биринъи (проксимал) сыра – гайыьабянзяр, айпара, цчцзлц вя нохудабянзяр сцмцкляр (нохудабянзярдян башга) мил сцмцйц иля бирляшир (мил-биляк ойнаьы); икинъи (дистал) сыра – трапесийа, трапесиyайабянзяр, башлы вя гармаглы сцмцкляр ялдараьы сцмцкляри иля бирляшир (биляк- ялдараьы ойнаьы). Б. ялин мцтящярриклийини артырыр. Щейванларда Б. юн пянъянин ясасыдыр; саид вя ялдараьы арасында йерляшир.

  Яд.: Шадлинский В.Б., Сапин М.Р., Мов сумов Н.Т., Анатомия человека, т.1, Бакы, 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLƏK

  БИЛЯК – онурьалыларда йухары (юн) бешбармаглы ятрафын саид вя ялдараьы арасында йерляшян щиссяси. Инсанда Б. юз араларында билякарасы ойнагларла бирляшян 2 сыра кичик сцмцклярдян ибарятдир. Биринъи (проксимал) сыра – гайыьабянзяр, айпара, цчцзлц вя нохудабянзяр сцмцкляр (нохудабянзярдян башга) мил сцмцйц иля бирляшир (мил-биляк ойнаьы); икинъи (дистал) сыра – трапесийа, трапесиyайабянзяр, башлы вя гармаглы сцмцкляр ялдараьы сцмцкляри иля бирляшир (биляк- ялдараьы ойнаьы). Б. ялин мцтящярриклийини артырыр. Щейванларда Б. юн пянъянин ясасыдыр; саид вя ялдараьы арасында йерляшир.

  Яд.: Шадлинский В.Б., Сапин М.Р., Мов сумов Н.Т., Анатомия человека, т.1, Бакы, 2004.

  BİLƏK

  БИЛЯК – онурьалыларда йухары (юн) бешбармаглы ятрафын саид вя ялдараьы арасында йерляшян щиссяси. Инсанда Б. юз араларында билякарасы ойнагларла бирляшян 2 сыра кичик сцмцклярдян ибарятдир. Биринъи (проксимал) сыра – гайыьабянзяр, айпара, цчцзлц вя нохудабянзяр сцмцкляр (нохудабянзярдян башга) мил сцмцйц иля бирляшир (мил-биляк ойнаьы); икинъи (дистал) сыра – трапесийа, трапесиyайабянзяр, башлы вя гармаглы сцмцкляр ялдараьы сцмцкляри иля бирляшир (биляк- ялдараьы ойнаьы). Б. ялин мцтящярриклийини артырыр. Щейванларда Б. юн пянъянин ясасыдыр; саид вя ялдараьы арасында йерляшир.

  Яд.: Шадлинский В.Б., Сапин М.Р., Мов сумов Н.Т., Анатомия человека, т.1, Бакы, 2004.