Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
    BAZEDOV Karl

    БАЗÉДОВ (Баседоw) Карл Адолф (1799–1854) – алман щякими. Щалледя тибб факцлтясини битирмишдир. Ъярращ вя физиолог К.А. Вайнщолдун рящбярлийи алтында ъярращи клиникада ишя башламышдыр. Парисдя тякмилляшдикдян сонра 1822 илдян юмрцнцн сонуна кими Мерзебургда даиря щякими ишлямишдир. Фяалиййяти мцхтялиф сащялярин ъярращиййясини ящатя едир. “Эюз дибиндя тохума щцъейряляринин щипертрофийасы иля ялагядар екзофталмийа” ясяри няшр олундугдан (1840) сонра цмцмдцнйа шющряти газанмышдыр. Ясярдя зобла, домбаланэюзлцкля вя црякдюйцнмя иля сяъиййялянян хястялийин классик тясвири верилмишдир.

    Я с я р и: Ехопщтщалмос дуръщ Щйпертропщие дес Зеллэеwебес ин дер Ауэенщющле. Wсъщр. эес.Щеилк., 1840.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
    BAZEDOV Karl

    БАЗÉДОВ (Баседоw) Карл Адолф (1799–1854) – алман щякими. Щалледя тибб факцлтясини битирмишдир. Ъярращ вя физиолог К.А. Вайнщолдун рящбярлийи алтында ъярращи клиникада ишя башламышдыр. Парисдя тякмилляшдикдян сонра 1822 илдян юмрцнцн сонуна кими Мерзебургда даиря щякими ишлямишдир. Фяалиййяти мцхтялиф сащялярин ъярращиййясини ящатя едир. “Эюз дибиндя тохума щцъейряляринин щипертрофийасы иля ялагядар екзофталмийа” ясяри няшр олундугдан (1840) сонра цмцмдцнйа шющряти газанмышдыр. Ясярдя зобла, домбаланэюзлцкля вя црякдюйцнмя иля сяъиййялянян хястялийин классик тясвири верилмишдир.

    Я с я р и: Ехопщтщалмос дуръщ Щйпертропщие дес Зеллэеwебес ин дер Ауэенщющле. Wсъщр. эес.Щеилк., 1840.

    BAZEDOV Karl

    БАЗÉДОВ (Баседоw) Карл Адолф (1799–1854) – алман щякими. Щалледя тибб факцлтясини битирмишдир. Ъярращ вя физиолог К.А. Вайнщолдун рящбярлийи алтында ъярращи клиникада ишя башламышдыр. Парисдя тякмилляшдикдян сонра 1822 илдян юмрцнцн сонуна кими Мерзебургда даиря щякими ишлямишдир. Фяалиййяти мцхтялиф сащялярин ъярращиййясини ящатя едир. “Эюз дибиндя тохума щцъейряляринин щипертрофийасы иля ялагядар екзофталмийа” ясяри няшр олундугдан (1840) сонра цмцмдцнйа шющряти газанмышдыр. Ясярдя зобла, домбаланэюзлцкля вя црякдюйцнмя иля сяъиййялянян хястялийин классик тясвири верилмишдир.

    Я с я р и: Ехопщтщалмос дуръщ Щйпертропщие дес Зеллэеwебес ин дер Ауэенщющле. Wсъщр. эес.Щеилк., 1840.