Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAZEL SÜLH MÜQAVİLƏLƏRİ (1795)


  БÁЗЕЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1795) – Базел ш.-ндя Франса иля Франса ялейщиня биринъи коалисийанын ики цзвц – Пруссийа (5 апрел) вя Испанийа (22 ийул) арасында имзаланмыш сепарат мцгавиляляр. Франсанын щярби уьурлары нятиъясиндя баьланан Б.с.м. Франса ялейщиня биринъи коалисийанын парчаланмасына сябяб олду. Мцгавилялярдя Франса гошунларынын Рейнин саь сащилиндян чыхарылмасы, Алманийа империйасы иля гяти сцлщ баьлананадяк Рейнин сол сащилинин Франса ишьалы алтында галмасы, Пруссийанын Франсайа вя онун зябт етдийи дювлятляря гаршы дцшмянчилик щярякятляриндян имтина етмяси нязярдя тутулурду. Франса гошунларынын Каталонийа, Наварра вя Баск яйалятляриндя яля кечирдийи яразиляр Испанийайа гайтарылырды. Явязиндя Щаити а.-нын Испанийайа мяхсус щиссяси Франсайа верилирди. Испанийа Пруссийа иля иттифаг мцгавиляси баьламаьы ющдясиня эютцрцрдц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAZEL SÜLH MÜQAVİLƏLƏRİ (1795)


  БÁЗЕЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1795) – Базел ш.-ндя Франса иля Франса ялейщиня биринъи коалисийанын ики цзвц – Пруссийа (5 апрел) вя Испанийа (22 ийул) арасында имзаланмыш сепарат мцгавиляляр. Франсанын щярби уьурлары нятиъясиндя баьланан Б.с.м. Франса ялейщиня биринъи коалисийанын парчаланмасына сябяб олду. Мцгавилялярдя Франса гошунларынын Рейнин саь сащилиндян чыхарылмасы, Алманийа империйасы иля гяти сцлщ баьлананадяк Рейнин сол сащилинин Франса ишьалы алтында галмасы, Пруссийанын Франсайа вя онун зябт етдийи дювлятляря гаршы дцшмянчилик щярякятляриндян имтина етмяси нязярдя тутулурду. Франса гошунларынын Каталонийа, Наварра вя Баск яйалятляриндя яля кечирдийи яразиляр Испанийайа гайтарылырды. Явязиндя Щаити а.-нын Испанийайа мяхсус щиссяси Франсайа верилирди. Испанийа Пруссийа иля иттифаг мцгавиляси баьламаьы ющдясиня эютцрцрдц.

  BAZEL SÜLH MÜQAVİLƏLƏRİ (1795)


  БÁЗЕЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1795) – Базел ш.-ндя Франса иля Франса ялейщиня биринъи коалисийанын ики цзвц – Пруссийа (5 апрел) вя Испанийа (22 ийул) арасында имзаланмыш сепарат мцгавиляляр. Франсанын щярби уьурлары нятиъясиндя баьланан Б.с.м. Франса ялейщиня биринъи коалисийанын парчаланмасына сябяб олду. Мцгавилялярдя Франса гошунларынын Рейнин саь сащилиндян чыхарылмасы, Алманийа империйасы иля гяти сцлщ баьлананадяк Рейнин сол сащилинин Франса ишьалы алтында галмасы, Пруссийанын Франсайа вя онун зябт етдийи дювлятляря гаршы дцшмянчилик щярякятляриндян имтина етмяси нязярдя тутулурду. Франса гошунларынын Каталонийа, Наварра вя Баск яйалятляриндя яля кечирдийи яразиляр Испанийайа гайтарылырды. Явязиндя Щаити а.-нын Испанийайа мяхсус щиссяси Франсайа верилирди. Испанийа Пруссийа иля иттифаг мцгавиляси баьламаьы ющдясиня эютцрцрдц.