Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANAXIR

  ЪАНАХЫР – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунун Щцлювлц я.д.-ндя кянд. Р-н мяр- кязиндян 9 км ъ.-да, Аьчайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 225 (2011); щейвандарлыг, якинчилик вя баьчылыгла мяшьулдур. Клуб, китабхана вар. Кяндин шм.-ындакы орта ясрляря аид археоложи абидя 14 ири вя хырда тяпядян ибарятдир. Мцхтялиф юлчцдя вя формада олан тяпяляр дярин дярялярля бир-бириндян айрылыр. Абидяни йерли ящали Хунатяпя адландырыр. Ясас тяпяляр чий кярпиъ вя эил мющрялярля ящатя олунмушдур. Кяшфиййат характерли археоложи ахтарышлар заманы ширли вя ширсиз эил габ мямулаты, дяндашы вя с. топланмышдыр. Йахынлыьындакы гябиристандан мцхтялиф мадди мядяниййят нцмуняляри (кцпляр, тунъ эцзэц, бязяк яшйалары, силащлар вя с.) тапылмышдыр. Ещтимал ки, шящяр йери 1–12 ясрляря аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANAXIR

  ЪАНАХЫР – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунун Щцлювлц я.д.-ндя кянд. Р-н мяр- кязиндян 9 км ъ.-да, Аьчайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 225 (2011); щейвандарлыг, якинчилик вя баьчылыгла мяшьулдур. Клуб, китабхана вар. Кяндин шм.-ындакы орта ясрляря аид археоложи абидя 14 ири вя хырда тяпядян ибарятдир. Мцхтялиф юлчцдя вя формада олан тяпяляр дярин дярялярля бир-бириндян айрылыр. Абидяни йерли ящали Хунатяпя адландырыр. Ясас тяпяляр чий кярпиъ вя эил мющрялярля ящатя олунмушдур. Кяшфиййат характерли археоложи ахтарышлар заманы ширли вя ширсиз эил габ мямулаты, дяндашы вя с. топланмышдыр. Йахынлыьындакы гябиристандан мцхтялиф мадди мядяниййят нцмуняляри (кцпляр, тунъ эцзэц, бязяк яшйалары, силащлар вя с.) тапылмышдыр. Ещтимал ки, шящяр йери 1–12 ясрляря аиддир.

  CANAXIR

  ЪАНАХЫР – Азярб. Респ. Хачмаз р-нунун Щцлювлц я.д.-ндя кянд. Р-н мяр- кязиндян 9 км ъ.-да, Аьчайын сащилиндя, Самур-Дявячи овалыьындадыр. Ящ. 225 (2011); щейвандарлыг, якинчилик вя баьчылыгла мяшьулдур. Клуб, китабхана вар. Кяндин шм.-ындакы орта ясрляря аид археоложи абидя 14 ири вя хырда тяпядян ибарятдир. Мцхтялиф юлчцдя вя формада олан тяпяляр дярин дярялярля бир-бириндян айрылыр. Абидяни йерли ящали Хунатяпя адландырыр. Ясас тяпяляр чий кярпиъ вя эил мющрялярля ящатя олунмушдур. Кяшфиййат характерли археоложи ахтарышлар заманы ширли вя ширсиз эил габ мямулаты, дяндашы вя с. топланмышдыр. Йахынлыьындакы гябиристандан мцхтялиф мадди мядяниййят нцмуняляри (кцпляр, тунъ эцзэц, бязяк яшйалары, силащлар вя с.) тапылмышдыр. Ещтимал ки, шящяр йери 1–12 ясрляря аиддир.