Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYISOĞANI

  AYISOЬANI (Аllium ursinum), чюлсарымсаьы,  гара   соьан,   хал й а р – соьан ъинсиндян чохиллик soьanaqlы от bitkiси. Аврасийада йабаны щалда битир. Soьanы uzunsov, 1 sm enindяdir. Gюvdяsi цчtilli, yaxud dяyirmi olub, hцnd. 15–50 sm-я чatыr. Чiчяklяri aьdыr.

  Айысоьаны (Аllium ursinum).

  Yarpaq lюvhяsi uzunsov ellipsvarы-neшtяrvarы, itiucludur. Чяtiri yastы, az vя йа чoxчiчяklidir. Kюlgяli meшяlяrdя yayыlmышdыr. Ъаван йарпаглары йeyilir вя туршуйа гойулур. Сoьanaьыnыn tяrkibindя yod var. A.-ndan hazыrlanan preparatlar mяdя-baьыrsaq xяstяliklяrinin vя arteriosklerozun mцalicяsindя istifadя  olunur.   Бalverяn   bitkidir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYISOĞANI

  AYISOЬANI (Аllium ursinum), чюлсарымсаьы,  гара   соьан,   хал й а р – соьан ъинсиндян чохиллик soьanaqlы от bitkiси. Аврасийада йабаны щалда битир. Soьanы uzunsov, 1 sm enindяdir. Gюvdяsi цчtilli, yaxud dяyirmi olub, hцnd. 15–50 sm-я чatыr. Чiчяklяri aьdыr.

  Айысоьаны (Аllium ursinum).

  Yarpaq lюvhяsi uzunsov ellipsvarы-neшtяrvarы, itiucludur. Чяtiri yastы, az vя йа чoxчiчяklidir. Kюlgяli meшяlяrdя yayыlmышdыr. Ъаван йарпаглары йeyilir вя туршуйа гойулур. Сoьanaьыnыn tяrkibindя yod var. A.-ndan hazыrlanan preparatlar mяdя-baьыrsaq xяstяliklяrinin vя arteriosklerozun mцalicяsindя istifadя  olunur.   Бalverяn   bitkidir.

  AYISOĞANI

  AYISOЬANI (Аllium ursinum), чюлсарымсаьы,  гара   соьан,   хал й а р – соьан ъинсиндян чохиллик soьanaqlы от bitkiси. Аврасийада йабаны щалда битир. Soьanы uzunsov, 1 sm enindяdir. Gюvdяsi цчtilli, yaxud dяyirmi olub, hцnd. 15–50 sm-я чatыr. Чiчяklяri aьdыr.

  Айысоьаны (Аllium ursinum).

  Yarpaq lюvhяsi uzunsov ellipsvarы-neшtяrvarы, itiucludur. Чяtiri yastы, az vя йа чoxчiчяklidir. Kюlgяli meшяlяrdя yayыlmышdыr. Ъаван йарпаглары йeyilir вя туршуйа гойулур. Сoьanaьыnыn tяrkibindя yod var. A.-ndan hazыrlanan preparatlar mяdя-baьыrsaq xяstяliklяrinin vя arteriosklerozun mцalicяsindя istifadя  olunur.   Бalverяn   bitkidir.