Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAZİS VƏ ÜSTQURUM


  БАЗИС вя ЦСТГУРУМ (йун. βάσις – ясас) – “иътимаи-игтисади форамсасийа”нын стуруктуруну характеризя едян сосиал фялсяфянин марксисит версийасынын ясас анлайышлары. Тарихи материализм чярчивясиндя бу анлайышларын васитясиля игтисади вя идеоложи мцнасибятлярин мцщцм, системйарадан ялагясинин вя гаршылыглы
  асылылыьынын, еляъя дя онларын цмуми инкишаф ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмясиня ъящд эюстярилмишдир. Б. вя Ц.-ун вя онларын гаршылыглы тясиринин йыьъам характеристикасыны К. Маркс “Сийаси игтисади тянгидиня даир” ясяринин эиришиндя вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAZİS VƏ ÜSTQURUM


  БАЗИС вя ЦСТГУРУМ (йун. βάσις – ясас) – “иътимаи-игтисади форамсасийа”нын стуруктуруну характеризя едян сосиал фялсяфянин марксисит версийасынын ясас анлайышлары. Тарихи материализм чярчивясиндя бу анлайышларын васитясиля игтисади вя идеоложи мцнасибятлярин мцщцм, системйарадан ялагясинин вя гаршылыглы
  асылылыьынын, еляъя дя онларын цмуми инкишаф ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмясиня ъящд эюстярилмишдир. Б. вя Ц.-ун вя онларын гаршылыглы тясиринин йыьъам характеристикасыны К. Маркс “Сийаси игтисади тянгидиня даир” ясяринин эиришиндя вермишдир.

  BAZİS VƏ ÜSTQURUM


  БАЗИС вя ЦСТГУРУМ (йун. βάσις – ясас) – “иътимаи-игтисади форамсасийа”нын стуруктуруну характеризя едян сосиал фялсяфянин марксисит версийасынын ясас анлайышлары. Тарихи материализм чярчивясиндя бу анлайышларын васитясиля игтисади вя идеоложи мцнасибятлярин мцщцм, системйарадан ялагясинин вя гаршылыглы
  асылылыьынын, еляъя дя онларын цмуми инкишаф ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмясиня ъящд эюстярилмишдир. Б. вя Ц.-ун вя онларын гаршылыглы тясиринин йыьъам характеристикасыны К. Маркс “Сийаси игтисади тянгидиня даир” ясяринин эиришиндя вермишдир.