Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAZUM SİLSİLƏSİ


  БАЗÚМ СИЛСИЛЯСИ – Кичик Гафгазда, Ерм. Респ.-нын шм.-ында даь силсиляси. Уз. тягр. 70 км. Щцнд. г.-дя 2992 м-ядяк (Урасар д.), ш.-дя 3016 м-дир (Халаб д.). Гранит интрузивляри олан вулканоэен чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Йамаъларында чямян-чюлляр, йухарыларда субалп вя Алп чямянляри, Пямбяк дярясиндя енлийарпаглы мешяляр вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAZUM SİLSİLƏSİ


  БАЗÚМ СИЛСИЛЯСИ – Кичик Гафгазда, Ерм. Респ.-нын шм.-ында даь силсиляси. Уз. тягр. 70 км. Щцнд. г.-дя 2992 м-ядяк (Урасар д.), ш.-дя 3016 м-дир (Халаб д.). Гранит интрузивляри олан вулканоэен чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Йамаъларында чямян-чюлляр, йухарыларда субалп вя Алп чямянляри, Пямбяк дярясиндя енлийарпаглы мешяляр вар.

  BAZUM SİLSİLƏSİ


  БАЗÚМ СИЛСИЛЯСИ – Кичик Гафгазда, Ерм. Респ.-нын шм.-ында даь силсиляси. Уз. тягр. 70 км. Щцнд. г.-дя 2992 м-ядяк (Урасар д.), ш.-дя 3016 м-дир (Халаб д.). Гранит интрузивляри олан вулканоэен чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Йамаъларында чямян-чюлляр, йухарыларда субалп вя Алп чямянляри, Пямбяк дярясиндя енлийарпаглы мешяляр вар.